Decret del 25-07-2018, d' aprovació definitiva del Pla sectorial d' infraestructures verdes d' Andorra ' Fase 1.

Número de Gaceta46
GOVERN
1/104
www.bopa.ad
1 d'agost del 2018Núm. 46
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vistos l’article 3.3 de la Llei qualicada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre
de 1993, modicada per la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualicada de modicació de la Llei qualicada
de delimitació de competències dels comuns, i l’article 13 del Text refós de l’articulat i de les disposicions
transitòria, derogatòries i nals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre
del 2000, modicada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei
16/2012, del 31 de juliol;
Vist l’article 9 del Decret de modicació de les directrius d’ordenació, del 20 de juny del 2018, que estableix
que els espais lliures, zones verdes i parcs públics nacionals són sistemes urbanístics generals i que les vies
per a vianants destinades fonamentalment al lleure s’integren dins dels espais lliures, zones verdes i parcs
públics nacionals sempre que no admetin el trànsit rodat més que per a les tasques de manteniment i millora;
Vist l’article 11 del Decret de modicació de les directrius d’ordenació, del 20 de juny del 2018, que estableix
que la realització dels elements dotacionals integrats dins els sistemes urbanístics generals es desenvolupa
a través de projectes d’interès nacional i de plans sectorials;
Vist l’article 62 del Text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòries i nals de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modicada per la Llei 7/2003,
del 23 de maig, de modicació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per
la Llei 08/2006, del 21 de juny, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 06/2011, del 28 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modicació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra, i per la Llei
7/2018, del 17 de maig, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
Vist que l’article 63 de l’esmentada Llei general d’ordenació del territori i urbanisme estableix que els plans
sectorials i els projectes d’interès nacional són aprovats pel Govern, d’acord amb la informació que ha de
contenir un pla sectorial amb incidència supra comunal segons l’article 64 de la Llei;
Vistes les disposicions de l’article 65 de la mateixa Llei general d’ordenació del territori, que preveuen que
el Govern, després d’aprovar-lo, publica el Pla sectorial o el Projecte d’interès nacional al Butlletí Ocial del
Principat d’Andorra i que les disposicions que hi estan contingudes, una volta aprovades, vinculen, en allò
que els pugui afectar, els plans d’ordenació i urbanisme de les parròquies concernides;
Vist l’article 1 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualicada de modicació de la Llei qualicada de de-
limitació de competències dels comuns, que modica l’article 4.6 de la Llei qualicada de delimitació de
competències dels comuns, pel qual els comuns cedeixen gratuïtament al Govern els terrenys de cessió
obligatòria i gratuïta urbanística que s’hagin de destinar a la realització de projectes d’interès nacional i
plans sectorials, i pel qual, a més, aquests instruments són aprovats pel Govern, amb informe previ dels
comuns el terme parroquial dels quals sigui afectat pel projecte o el pla;
Vist que el mateix article 1 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualicada de modicació de la Llei qualicada
de delimitació de competències dels comuns, que modica l’article 4.6 de la Llei qualicada de delimitació
de competències dels comuns, disposa que quan es tracti de projectes d’interès nacional o plans sectorials
relatius a algun dels equipaments inclosos en la relació continguda a la disposició addicional d’aquesta Llei,
Altres disposicionsAltres disposicions
GOVERN
2/104
www.bopa.ad
1 d'agost del 2018Núm. 46
Dipòsit legal: AND.2-2015
l’informe dels comuns té caràcter preceptiu però no vinculant; i que en els altres supòsits l’informe dels
comuns té caràcter preceptiu i vinculant;
Vista la disposició addicional de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualicada de modicació de la Llei qua-
licada de delimitació de competències dels comuns;
Vistos els informes preceptius i vinculants favorables emesos pels comuns Sant Julià de Lòria, d’Andorra la
Vella, la Massana, i d’Ordino;
Atès l’informe de l’11 de juliol del 2018, del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de
medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat;
Vist l’informe favorable de la Comissió tècnica d’urbanisme del 12 de juliol del 2018;
A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i segons l’acord del Govern del 25
de juliol del 2018;
El Govern
Decreta
Aprovar denitivament el Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra – Fase 1 adjunt a l’annex únic
d’aquest decret i que afecta els termes de totes les parròquies de Sant Julià de Lòria, d’Andorra la Vella, la
Massana, i d’Ordino.
Els documents que composen el Pla sectorial són els següents:
Memòria del Pla sectorial d’infraestructures verdes – Fase 1
Annexos a la memòria
Annex núm. 1. Plànol general d’Andorra amb el traçat de la Xarxa d’infraestructures verdes
Annex núm. 2. Plànols de traçat en planta a escala 10.000
Annex núm. 3. Plànols de les reserves per afectació i per ocupació a escala 2.000
Annex núm. 4. Mesures preventives, correctores i compensatòries a incorporar als projectes executius
del Pla sectorial d’infraestructures verdes
Annex núm. 5. Llista de les unitats d’actuació afectades
Les determinacions documentals i gràques del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra – Fase 1
han estat lliurades en format digital als quatre (4) comuns i poden ser consultades per tots els administrats,
en dies i hores hàbils d’obertura al públic, al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.
En aplicació del que disposen els articles 54, 65 i 66 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,
aquest instrument d’ordenació del Govern és executiu a partir del dia que és publicat al Butlletí Ocial del
Principat d’Andorra, i les previsions i disposicions que hi són contingudes vinculen, en allò que els pugui
afectar, els plans d’ordenació i urbanisme de totes les parròquies; i l’execució per part del Govern de les
obres i els treballs relatius al Pla sectorial aprovat i publicat no queda subjecta a llicència ni control de
l’autoritat comunal.
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 25 de juliol del 2018
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
GOVERN
3/104
www.bopa.ad
1 d'agost del 2018Núm. 46
Dipòsit legal: AND.2-2015
PLA SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES VERDES D’ANDORRA
FASE 1
MEMÒRIA DEL PLA
Juliol del 2018

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR