Decret del 26-6-2019 d' estructuració i de delimitació de competències del Ministeri de Cultura i Esports.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20190626_12_15_35

Decret

Exposició de motius

La cultura

La cultura és condició necessària per a la realització de l' individu autònom i alhora l' expressió de l' esperit d' un poble, i per tant, ha d' estar present en el lideratge dels reptes socials. És per això que es pot trobar com a fonament de tots 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

La cultura ha de ser l' element clau de la integració i de la cohesió social, i les polítiques culturals han de fer efectiva la cultura de proximitat i d' identitat com a garantia de la universalització dels drets dels ciutadans. La cultura té el valor de generar una actitud crítica i alhora creativa, d' afavorir la comprensió de la complexitat de la societat actual i de crear una dinàmica social més dialogant, a més de ser també espectacle i entreteniment.

El patrimoni cultural constitueix un dels testimonis principals de la història, la identitat i la creativitat d' un país. És un deure essencial de la societat i dels poders públics preservar aquesta riquesa col·lectiva i transmetre-la en les millors condicions a les generacions futures.

Per assolir el deure constitucional de conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic, el Govern ha de dotar-se dels mecanismes que aportin les garanties suficients per tal que aquest patrimoni pugui ser salvaguardat. Ultra la protecció, la conservació i la restauració, les obligacions adquirides per les administracions públiques i els instruments amb els quals es doten aquestes institucions tenen per objecte la conservació integrada, el coneixement, el foment i la difusió del patrimoni cultural d' Andorra.

La política lingüística del Govern ha de garantir una interacció real entre llengua i territori al servei de la ciutadania, com a element essencial de la definició de l' Estat, que enforteixi la presència i el coneixement de la llengua catalana, que vetlli per la seva promoció pedagògica, li atorgui recursos per a la investigació i el reconeixement internacional i la impulsi en els àmbits de les noves tecnologies.

Cal desenvolupar el que ha de constituir el sistema públic de la lectura i per això cal impulsar acords marcs de col·laboració entre les administracions públiques per portar a terme plans d' actuació que assegurin els estàndards en serveis bibliotecaris fixats per les organitzacions internacionals.

El ministeri encarregat de la cultura té l' obligació d' impulsar polítiques de suport a les empreses culturals per reforçar el teixit econòmic des de les arts escèniques, la música, les arts visuals, les audiovisuals i el sector editorial.

El ministeri encarregat de la cultura s' estructura a partir de tres àmbits diferenciats pel que fa a la responsabilitat i la tipologia d' actuació, que s' organitzen en tres departaments: el Departament de Promoció Cultural, el Departament de Política Lingüística i el Departament de Patrimoni Cultural, que rebran el suport administratiu de la Unitat d' Administració i Gestió Pressupostària adscrita al ministeri encarregat de la cultura.

L' esport

L' esport exerceix una funció social que afavoreix el desenvolupament integral i harmònic de l' ésser humà; és important practicar-lo per mantenir la salut, i té una transcendència singular en la millora de la qualitat de vida en tots els aspectes, en la sana utilització del temps lliure i, en definitiva, en la formació de la cultura dels pobles.

L' esport forma o ha de formar part de l' activitat de l' home i de la dona des de l' escola fins a la vida de la gent gran. És un element fonamental en el sistema educatiu; és també un factor corrector de desequilibris socials que crea hàbits afavoridors de la inserció social. Finalment, practicar-lo en equip fomenta la solidaritat.

El ministeri encarregat de l' esport té entre les seves prioritats el foment, el desenvolupament, la millora i la protecció de l' esport i dels seus protagonistes per donar compliment als preceptes que marca la Llei de l' esport, del 1998. Així com el reconeixement i el tracte específic a l' esport i l' esportista i l' atenció especial als nens, als joves, als minusvàlids i a la gent gran; la importància que cal donar, ateses les peculiaritats del nostre país, a les activitats esportives en el medi natural; i la constatació de la indiscutible vocació turística del Principat d' Andorra.

A proposta de la ministra...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA