Decret 267/2022, del 22-6-2022, d' aprovació del Reglament dels criteris per al desenvolupament de la producció elèctrica en instal·lacions hidroelèctriques no previstes en el marc del Pla sectorial d' infraestructures energètiques d' Andorra.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
GR20220623_14_51_24

Decret 267/2022, del 22 de juny del 2022

Decret 267/2022, del 22-6-2022, d' aprovació del Reglament dels criteris per al desenvolupament de la producció elèctrica en instal·lacions hidroelèctriques no previstes en el marc del Pla sectorial d' infraestructures energètiques d' Andorra.

Exposició de motius

El Pla sectorial d' infraestructures energètiques (PSIEA) adopta un model de foment de les energies renovables, i persegueix aprofitar el potencial nacional i desenvolupar instal·lacions en els emplaçaments i per les tecnologies previstes expressament en el Pla, que en justifica l' interès nacional.

La Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l' ens públic Forces Elèctriques d' Andorra (FEDA) i el règim de les activitats del sector elèctric, del fred i de la calor ha previst com a novetat l' obertura al sector privat de la gestió indirecta, en règim de concessió administrativa, de l' activitat de producció d' energia elèctrica.

Seguint les previsions de la Llei 5/2016, el Govern aprova, el 12 de gener del 2022, el Reglament de l' activitat de producció d' energia elèctrica en règim de concessió administrativa, amb l' objectiu de permetre, concretament, el desplegament de les instal·lacions de producció elèctrica previstes en el Pla sectorial.

La disposició addicional única del mateix Reglament preveu que el Govern pot sotmetre al règim de concessió establert en el Reglament altres instal·lacions que les previstes expressament en el PSIEA mitjançant un decret en que s' identifiquin les instal·lacions, el qual ha de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Per excepció a l' article 5 de la Llei 5/2016 i sense perdre la condició d' activitat d' interès econòmic general a la qual es refereix el mateix article, i amb el benentès que no es produeixi perjudici de cap ordre a instal·lacions de producció elèctrica previstes en els instruments d' ordenació urbanística del Govern, la Llei 21/2018, mitjançant l' article 20, permet la producció d' energia elèctrica mitjançant instal·lacions d' aprofitament d' energia de fonts d' origen renovable per potències inferiors o iguals a 2.000 kW.

El Reglament de generació d' energia elèctrica del 13 de maig del 2020 instrumentalitza les previsions de la Llei 21/2018.

Amb tot, el Reglament dels criteris per al desenvolupament de la producció elèctrica en instal·lacions hidroelèctriques no previstes en el marc del Pla sectorial d' infraestructures energètiques d' Andorra defineix les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR