Decret 272/2022, del 29-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics.

Fecha de publicación01 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
GD20220630_11_49_15

Decret 272/2022, del 29 de juny del 2022

Decret 272/2022, del 29-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics.

Exposició de motius

El 9 de juny del 2022 el Consell General va aprovar la Llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l' allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, que crea l' impost sobre les estades en allotjaments turístics.

Aquest impost grava les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que facin els contribuents en qualsevol dels allotjaments turístics previstos en la legislació vigent en matèria d' allotjament turístic, i en els grups d' allotjaments turístics que es puguin establir per llei, exceptuant les àrees d' acollida d' autocaravanes.

Aquest Reglament regula les obligacions de caràcter censal i de liquidació relatives a l' impost sobre les estades en allotjaments turístics, així com la gestió i el control de l' impost.

Consegüentment, a proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 29 de juny del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova el Reglament de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics, que entra en vigor el mateix dia de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Reglament de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics

Article 1. Àmbit d' aplicació

1. Aquest Reglament regula les obligacions formals de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics, així com la gestió, la liquidació i el control de l' impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s' entén sense perjudici de les que s' inclouen en la Llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l' impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l' allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, que crea l' impost sobre les estades en allotjaments turístics i altres disposicions que resultin aplicables.

Article 2. Obligats tributaris

1. Són contribuents d' aquest impost totes les persones físiques que facin una estada en un allotjament turístic.

Es consideren contribuents d' aquest impost les persones...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR