Decret 292/2022, del 13-7-2022, pel qual es decreten despeses pluriennals corrents per al Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior per als exercicis del 2023, el 2024 i el 2025.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta86
GD20220715_08_59_06

Decret 292/2022, del 13 de juliol del 2022

Decret 292/2022, del 13-7-2022, pel qual es decreten despeses pluriennals corrents per al Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior per als exercicis del 2023, el 2024 i el 2025.

Vist l' article 13 de la Llei del pressupost per a l' exercici del 2022, que permet al Govern decretar despeses pluriennals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs i ajuts;

Vist que l' import dels compromisos corresponents a l' exercici futur no pot superar els límits següents, que s' han d' aplicar a l' import de cada un dels capítols econòmics de l' estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:

En l' exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos previstos de l' exercici del 2022;

En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l' exercici del 2022;

En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l' exercici del 2022;

Vist que cal dotar els pressupostos dels exercicis del 2023, el 2024 i el 2025 d' un crèdit addicional amb caràcter pluriennal per respondre al pagament de part de les despeses de transport de l' Apacef d' Escaldes-Engordany per elaborar i distribuir els àpats per als alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries;

Decreto

1. D' acord amb el que disposa l' article 13 de la Llei del pressupost per a l' exercici del 2022, aprovar el crèdit per als exercicis del 2023, el 2024 i el 2025 corresponent a la despesa pluriennal corrent que es detalla a continuació:

Partida pressupostària

Descripció del subconcepte

Import del 2023

Import del 2024

Import del 2025

00185850854 PR0044- 48245
Subvenció per al transport dels àpats per als alumnes amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR