Decret del 30-01-2019 de modificació del Reglament de funcionament del Registre d' Habitatges d' Ús Turístic (HUT) i d' Empreses de Gestió d' Habitatges d' Ús Turístic (EGHUT).

Fecha30 Enero 2019
Fecha de publicación06 Febrero 2019
Número de Gaceta11
SecciónGovern
GOVERN
1/13
www.bopa.ad
6 de febrer del 2019Núm. 11
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Exposició de motius
El Reglament de funcionament del Registre d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) i d’Empreses de Gestió d’Ha-
bitatges d’Ús Turístic (EGHUT), aprovat pel Decret del 25 d’abril del 2018 d’aprovació del Reglament de
funcionament del Registre d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) i d’Empreses de Gestió d’Habitatges d’Ús Turístic
(EGHUT), publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra número 25, de l’any 2018, preveu en l’article 23
que, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 16/2017, tots els apartaments moblats per a
vacances (AMV) registrats en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament disposen d’un termini
d’un any a partir d’aquesta data per sol·licitar la inscripció de l’AMV en el Registre d’HUT.
Així mateix, l’article 23 també preveu que un cop vençut el termini esmentat es donaran de baixa automà-
ticament tots els apartaments moblats per a vacances (AMV) registrats, per la qual cosa tots els que no
hagin obtingut el número de registre d’HUT dins del termini establert no podran desenvolupar l’activitat
d’allotjament turístic.
El Reglament de funcionament del Registre d’HUT i d’EGHUT va entrar en vigor el 3 de maig del 2018, i el
termini d’un any perquè els AMV puguin sol·licitar la inscripció en el Registre d’HUT, xat en la disposició
addicional tercera de la Llei 16/2017, general de l’allotjament turístic, nalitza el 3 de maig del 2019.
Dins d’aquest període, els propietaris dels AMV han de presentar la sol·licitud de número de registre d’HUT,
i s’han d’adaptar als nous requisits que ha de complir un HUT per poder ser inscrit en el Registre. Aquests
requisits es descriuen en l’article 17 i en els annexos 1 i 2 del Reglament de funcionament del Registre
d’HUT i EGHUT.
Els requisits mínims que ha de complir un HUT són molt variats, i en algunes ocasions poden generar
inversions importants que necessiten un llarg període per demanar pressupostos, adjudicar les obres i
executar-les. Des de l’inici de l’aplicació del nou Reglament s’ha constatat que aquest període pot ser llarg,
i que s’ha de poder combinar amb les èpoques de temporada alta, amb un índex alt d’ocupació dels HUT.
Paral·lelament, l’article 18.3 del Reglament de funcionament del Registre d’HUT i d’EGHUT indica la docu-
mentació acreditativa que s’ha d’annexar a la sol·licitud.
D’altra part, l’article 19 del Reglament de funcionament del Registre d’HUT i d’EGHUT deneix el procediment
d’inspecció d’un HUT necessari per obtenir el número de registre d’HUT, i l’article 20 del mateix Reglament
precisa que el ministeri encarregat del turisme disposa de dos mesos a partir de la data de sol·licitud
d’inscripció per resoldre-la.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’ha considerat necessari modicar l’article 18.3 i l’article 20 del
Reglament de funcionament del Registre d’HUT i d’EGHUT, amb l’objectiu de concedir més temps als AMV
per adaptar-se als nous requisits dels HUT, i per ajustar el termini de les inspeccions a aquesta nova situació.
Alhora, vist que s’han constatat algunes imprecisions que podrien donar lloc a interpretacions incorrectes
i alguns errors que cal corregir, es tornen a publicar els annexos 1 i 2 del Reglament de funcionament del
Registre d’HUT i d’EGHUT, que inclouen una nova redacció de la nota nal inclosa en aquests dos annexos.
Així mateix, també incorporen una correcció dels criteris números 13, 48, 66 i 128 de l’annex 1, i dels criteris
números 13, 62 i 121 de l’annex 2.
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
02-05
11:30:19

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR