Decret 303/2022, del 20-7-2022, pel qual s' aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta90
GR20220721_14_09_46

Decret 303/2022, del 20 de juliol del 2022

Decret 303/2022, del 20-7-2022, pel qual s' aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió.

Exposició de motius

Amb la finalitat d' avançar amb la transposició a l' ordenament jurídic andorrà de la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig del 2014, per la qual s' estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d' entitats de crèdit i empreses de serveis d' inversió es va aprovar per part del Consell General, l' abril del 2021, la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió (en endavant ' Llei 7/2021' ). El Govern, fent ús de l' habilitació prevista a la disposició final tercera de la Llei 7/2021, completa en aquest Reglament els requisits pendents de la fase d' actuació primerenca inclosos a la Llei esmentada, en especial els referits al contingut dels plans de recuperació individuals i de grup, el dels acords d' ajut financer dins d' un grup així com les condicions pels mateixos i les competències i funcions de l' administrador provisional, i també el desenvolupament de determinats aspectes organitzatius sobre el funcionament dels instruments de resolució, els acords de cooperació amb tercers països i altres aspectes de funcionament del FAREB i actuacions de l' AREB en tercers països.

El Reglament s' estructura en sis capítols més dos disposicions finals. El capítol primer conté les disposicions generals, que inclouen els criteris per modular l' aplicació de la normativa de resolució i permetre l' establiment d' obligacions simplificades i d' exempcions per a determinades entitats. També es regula de forma detallada la manera com s' ha de dur a terme la valoració de les entitats amb caràcter previ a l' adopció de qualsevol mesura de resolució.

El capítol segon concreta el contingut dels plans de recuperació i els criteris per avaluar-los per part de l' Autoritat Financera Andorrana (AFA), i especifica els requisits i els deures d' informació a què estan sotmesos els acords d' ajut financer que les entitats subscriguin dins d' un grup.

Al capítol tercer es detallen els requisits per a la substitució de l' òrgan d' administració i dels membres de la direcció general, com a mesura d' actuació primerenca.

El capítol quart inclou regles sobre el funcionament dels instruments de resolució que, pel seu nivell de detall, no han estat previstes a la Llei 7/2021. En particular, especifica les actuacions que ha de dur a terme l' AREB per aplicar aquests instruments.

El capítol cinquè regula la relació amb tercers països i promou la subscripció d' acords de reconeixement de les accions de resolució, ja que el caràcter transfronterer del sector financer andorrà exigeix disposar també de marcs de cooperació que involucrin les autoritats pertinents de tercers països en la planificació de la recuperació i resolució, així com en la gestió de crisis i dels processos de resolució.

El capítol sisè regula determinades facultats de l' AREB en relació amb la pròrroga del termini previst a la Llei 7/2021 per a la constitució inicial dels recursos financers del FAREB i la seva recomposició posterior en cas que es redueixin els recursos financers del FAREB, així com determinades especificitats relacionades amb les contribucions ordinàries ex ante per l' AREB.

Aquest Reglament també inclou una disposició final primera que regula l' adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de recuperació i resolució d' entitats bancàries i empreses d' inversió i una disposició final segona que regula l' entrada en vigor del Reglament.

Finalment, el Reglament inclou un annex en què es detallen les categories d' indicadors i la llista mínima d' indicadors que s' han d' incloure en el pla de recuperació de les entitats bancàries i empreses d' inversió, així com una llista orientativa d' altres indicadors que s' han de considerar en l' elaboració, l' actualització i la gestió dels plans de recuperació.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 20 de juliol del 2022,

Decreta:

Article únic

S' aprova el Reglament de desenvolupament Reglament de desenvolupament de les mesures d' actuació primerenca i d' adopció d' altres mesures urgents de la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió i de resolució.

Reglament de desenvolupament de les mesures d' actuació primerenca i d' adopció d' altres mesures urgents de la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió i de resolució

Índex

Capítol primer. Disposicions generals

Secció primera. Objecte, àmbit d' aplicació i obligacions simplificades

Secció segona. Valoració

Capítol segon. Planificació de la recuperació i actuació primerenca

Secció primera. Elaboració de plans de recuperació

Secció segona. Avaluació dels plans de recuperació

Secció tercera. Ajut financer intragrup

Secció quarta. Actuació primerenca

Capítol tercer. Resolució

Capítol quart. Instruments de resolució

Capítol cinquè. Acords amb tercers països

Capítol sisè. FAREB i actuacions de l' AREB en tercers països

Secció primera. FAREB

Secció segona. Actuacions de l' AREB en tercers països

Capítol primer. Disposicions generals

Secció primera. Objecte, àmbit d' aplicació i obligacions simplificades

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar certes disposicions de la Llei 7/2021, del 29 d' abril, de recuperació i de resolució d' entitats bancàries i d' empreses d' inversió, d' ara en endavant la ' Llei 7/2021' , en relació amb l' actuació primerenca, la planificació de la recuperació, l' ajut financer intragrup, els procediments de resolució, la cooperació amb autoritats pertinents de tercers països, les contribucions a la FAREB en forma de compromisos de pagament i l' actuació de l' AREB en tercers països, previstos en els capítols primer, segon, quart, cinquè, setè i vuitè de la Llei esmentada.

Article 2. Àmbit d' aplicació

Aquest Reglament és aplicable a les entitats indicades en l' apartat 2 de l' article 1 de la Llei 7/2021, amb exclusió de les entitats o societats ressenyades a l' apartat 4 del mateix article 1 de la Llei 7/2021.

Article 3. Definicions

Són aplicables a aquest Reglament les definicions previstes en l' article 2 de la Llei 7/2021.

Addicionalment, són aplicables els termes següents:

1. Canvi significatiu: als efectes de les seccions primera i segona del capítol segon, per canvi significatiu s' entén tota modificació que pugui incidir en la capacitat d' una entitat o d' una empresa matriu o una o més de les seves filials per implementar un pla de recuperació o aplicar una o diverses de les opcions de recuperació incloses en el pla.

2. Control: té el mateix significat que l' establert en el punt 7 de l' article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercats i els acords de garantia financera.

3. Pla de recuperació individual. Consisteix en algun dels plans següents:

a) Un pla de recuperació elaborat per una entitat que no formi part d' un grup objecte de supervisió prudencial consolidada d' acord amb l' article 9 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió.

b) Un pla de recuperació elaborat per una filial d' una empresa matriu al Principat d' Andorra.

Article 4. Circumstàncies determinants de l' establiment i l' aplicació d' obligacions i requisits i instruments de resolució

1. A l' hora d' establir o aplicar les obligacions i els requisits previstos en la Llei 7/2021, o d' utilitzar els diferents instruments de què disposen l' Autoritat Financera Andorrana (d' ara en endavant, ' AFA' ) i l' Agència Estatal de Resolució d' Entitats Bancàries (d' ara en endavant, ' AREB' ), han de prendre en consideració les circumstàncies següents que poden esdevenir-se en una entitat:

a) La naturalesa de les seves activitats.

b) L' estructura del seu accionariat.

c) La forma jurídica.

d) El perfil de risc.

e) L' escala.

f) L' estatut jurídic.

g) La interconnexió de l' entitat amb altres entitats o amb el sistema financer en general.

h) L' àmbit i la complexitat de les seves activitats.

i) La prestació d' algun servei o activitat d' inversió dels previstos en l' article 20 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra.

Article 5. Obligacions i requisits simplificats en el compliment de les mesures preparatòries

1. L' AFA i l' AREB, en determinar les obligacions i els requisits simplificats per al compliment de les mesures preparatòries previstes en els capítols segon i tercer de la Llei 7/2021, han de tenir en compte els criteris següents:

a) Les circumstàncies singulars previstes en l' article 4.

b) La incidència que la inviabilitat d' una entitat pugui tenir en altres entitats, en les condicions de finançament o en l' economia en general, donades les circumstàncies previstes en l' article 4.

c) El fet que la inviabilitat d' una entitat i la seva liquidació posterior d' acord amb els procediments concursals pugui tenir efectes adversos en els mercats financers, en altres entitats, en les condicions de finançament o en l' economia en general.

d) L' existència i el manteniment de mesures preparatòries suficients i equivalents a les previstes en els capítols segon i tercer de la Llei 7/2021 en les filials ubicades en tercers països;

2. Els requisits simplificats que l' AFA i l' AREB poden imposar han d' estar referits als elements següents:

a) El contingut i els detalls dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR