Decret 304/2022, del 20-7-2022, pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents per al Consell General i per al Tribunal de Comptes per als exercicis del 2023 i del 2024.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta90
GD20220722_08_30_08

Decret 304/2022, del 20 de juliol del 2022

Decret 304/2022, del 20-7-2022, pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents per al Consell General i per al Tribunal de Comptes per als exercicis del 2023 i del 2024.

Atenent la petició que m' ha estat formulada per la síndica general, per donar curs a la demanda presentada pel Tribunal de Comptes;

Vist l' article 13 de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l' exercici del 2022, que permet al Govern decretar despeses pluriennals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs i ajuts;

Vist que l' import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s' han d' aplicar a l' import de cada un dels capítols econòmics de l' estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:

En l' exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l' exercici del 2022;

En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l' exercici del 2022; En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l' exercici del 2022;

Vist que cal dotar el pressupost de l' exercici del 2022 de crèdits addicionals i amb caràcter pluriennal, amb afectació als exercicis del 2023 i del 2024, per poder licitar els treballs de fiscalització que serviran com a base als informes que emetrà el Tribunal de Comptes de les liquidacions dels comptes de les entitats del sector públic dels exercicis del 2022 i del 2023, respectivament;

Decreto

1. D' acord amb el que disposa l' article 13 de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l' exercici del 2022, aprovar els crèdits corresponents a les despeses pluriennals que es detallen a continuació:

Pressupost de l' Administració general

Partida pressupostària

Descripció del subconcepte

2023

2024

00110120120- D/40300/011102
PR0093

Transferències corrents. Consell General

331.455,00 '

337.090,00 '

Pressupost del Consell General

Partida pressupostària

Descripció del subconcepte

2023

2024

41218

Transferències corrents. Tribunal de Comptes

331.455,00 '

337.090,00 '

Pressupost del Tribunal de Comptes

Partida pressupostària

Descripció del subconcepte

2023

2024

22760

Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics

331.455,00 '

337.090,00 '

2. Aquest Decret quedarà sense efecte en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR