Decret 306/2022, del 20-7-2022, d' aprovació del Reglament de la targeta magna.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta90
GR20220721_14_23_24

Decret 306/2022, del 20 de juliol del 2022

Decret 306/2022, del 20-7-2022, d' aprovació del Reglament de la targeta magna.

Exposició de motius

El Govern, en el context de les mesures adoptades en el marc de la política social, per tal de facilitar la millora de les condicions de vida i l' exercici dels drets de la gent gran, expedeix la targeta magna, la qual acredita al titular la condició de persona gran i li obre l' accés a diferents prestacions, serveis i avantatges públics o privats, principalment el transport públic gratuït dins el territori nacional.

Sense perjudici dels beneficis previstos, el Govern podrà afegir a la targeta magna altres utilitats, que consideri avinents.

En data 27 de novembre de 2019, el Govern va aprovar el Decret d' aprovació del Reglament de la targeta magna. Així, es regulen els requisits per poder beneficiar-se de la targeta, la vigència i les condicions d' ús, el procediment per a la sol·licitud i la seva concessió, els casos en què es pot sol·licitar un duplicat o una nova targeta, i les capacitats de l' Administració a l' hora de controlar el bon ús d' aquesta.

Mitjançant aquest Decret, es modifica el Reglament de la targeta magna, del 27 de novembre del 2019; concretament en l' article 2, que fa referència a les persones beneficiàries, en el punt 2, s' especifica que també podran accedir a la targeta magna les persones que es trobin en situació de jubilació anticipada i obligatòria quan hagin complert 60 anys.

D' altra banda, se simplifica la documentació requerida a l' article 5 que ha d' acompanyar la dita sol·licitud, amb l' objectiu de facilitar als beneficiaris la tramitació a través d' un procediment més àgil i eficaç.

En qualsevol cas, per donar compliment al principi constitucional de seguretat jurídica, promoure la claredat normativa i facilitar la consulta de la norma, es promou aquest nou Decret 306/2022, del 20-7-2022, pel qual s' aprova el Reglament de la targeta magna.

Ateses les consideracions anteriors, a proposta de la ministra d' Afers Socials, Joventut i Igualtat, el Govern, en la sessió de 20 de juliol del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova el Reglament de la targeta magna, que entrarà en vigor l' endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Reglament de la targeta magna

Article 1. Objectiu

L' objectiu d' aquest Reglament és regular la concessió i l' ús de la targeta magna com a targeta que acredita la persona gran...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR