Decret 324/2022, del 3-8-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s' aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha03 Agosto 2022
Número de Gaceta95
SecciónGovern
GR20220803_12_06_37

Decret 324/2022, del 3 d' agost del 2022

Decret 324/2022, del 3-8-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s' aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.

Exposició de motius

En data 30-3-2022 el Govern va aprovar mitjançant el Decret 132/2022 el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut. Aquest Reglament defineix les prestacions sanitàries que es financen públicament, els criteris per incloure les prestacions a la Cartera i les condicions de prestació.

El Reglament estableix, en l' article 11, apartats a i b, que determinades prestacions només poden ser prescrites o executades pels professionals que tinguin una especialitat o formació específica, segons preveu l' annex 3, o bé pel metge referent del pacient mitjançant una prescripció delegada per indicació del metge especialista.

En la disposició addicional segona del Reglament es dona un període de tres mesos, des de la publicació del Decret al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, per regular la prescripció delegada i l' aplicació de les condicions de prescripció de l' annex 3 del Reglament.

Aquest període de tres mesos es va prolongar mitjançant el Decret 278/2022, del 4-7-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s' aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.

Transcorregut aquest període, i després de fer un treball d' anàlisi del contingut de l' annex 3 amb els col·lectius implicats, escau modificar-lo i simplificar-lo perquè s' ajusti a la pràctica assistencial habitual i a l' optimització dels recursos existents, i perquè tingui en compte que determinades prestacions, com són el cariotip i les anàlisis genètiques, requereixen una regulació posterior més concreta. També escau la modificació dels apartats de l' annex 1 que inclouen prescripcions limitades a determinats especialistes i que s' han de modificar d' acord amb els canvis introduïts a l' annex 3.

Considerant les modificacions efectuades en les prestacions subjectes a prescripció especialitzada, s' ha valorat necessari regular específicament la prescripció delegada quan es disposi de dades objectives i d' informació sobre el funcionament d' aquestes modificacions.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 3 d' agost del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1

Es modifiquen els apartats del 3.2 al 3.5 de l' annex 1, ' Serveis inclosos en la prestació sanitària finançada públicament' , del Decret 132/2022, del 30-3-2022, que queden redactats com segueix:

' 3.2. Fisioteràpia

Definició

Activitats de reeducació sobre un sistema o un aparell corporal, de rehabilitació de seqüeles o d' una funció fisiològica que es poden dur a terme, prèvia prescripció mèdica, en règim ambulatori o a domicili si les circumstàncies clíniques o per limitació en l' accessibilitat ho indiquen.

Serveis inclosos

a) Avaluació de la necessitat de rehabilitació i elaboració del pla de rehabilitació individual.

b) Tractaments de fisioteràpia per a la rehabilitació d' un o diversos sistemes o aparells.

c) Tractament de fisioteràpia per a la rehabilitació de seqüeles.

d) Rehabilitació de les funcions següents: mobilitat facial i masticació, deglució i trastorns de l' equilibri.

e) Orientació/formació sanitària al pacient o cuidador, si escau.

f) Educació sanitària i aprenentatge de les tècniques d' autocura, per al mateix pacient i el seu entorn convivencial.

g) Avaluació de la progressió funcional obtinguda.

Serveis exclosos

a) Fisioteràpia orientada a la millora del rendiment esportiu.

b) Actes de fisioteràpia que no tinguin una relació directa amb un procés patològic que sigui tractat dins el sistema sanitari.

Proveïdors

Fisioterapeutes.

La rehabilitació del sòl pelvià postpart també pot ser efectuada per llevadors.

Condicions de provisió de serveis

Els actes de rehabilitació es duen terme en coordinació amb els professionals sanitaris implicats en el tractament de la disfunció que cal rehabilitar.

Els serveis de rehabilitació del CHA se centren en la rehabilitació dels pacients hospitalitzats i dels que presentin processos ambulatoris de més complexitat o per als quals calgui un tractament altament especialitzat.

L' atenció es pot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR