Decret 368/2022, del 14-9-2022, d' aprovació del Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha14 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GR20220916_13_04_17

Decret 368/2022, del 14 de setembre del 2022

Decret 368/2022, del 14-9-2022, d' aprovació del Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Exposició de motius

La Llei 29/2021, del 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d' Andorra constitueix la base del procés d' adaptació del nostre ordenament jurídic als principis vigents en matèria de protecció de dades en l' àmbit internacional i, especialment, al marc legal de la Unió Europea ' per exemple, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d' abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

D' acord amb l' article 46 de la Llei 29/2021, l' Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) és un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les administracions públiques i amb plena capacitat d' obrar. És una institució de dret públic que ajusta la seva activitat a l' ordenament jurídic públic i es configura com una autoritat independent que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques andorranes en l' exercici de les seves funcions.

El Decret de l' 1 de juliol del 2004 d' aprovació del Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades fou l' instrument jurídic que regulà per primera vegada l' activitat de l' APDA i n' establí les principals característiques com a autoritat andorrana independent de control i supervisió dels tractaments de dades personals efectuats a Andorra. El Decret del 9 de juny del 2010 d' aprovació del Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades, que és objecte de modificació, va millorar l' anterior i va desenvolupar altres capítols de la Llei 15/2003.

Amb l' aprovació de la Llei 29/2021, del 28 d' octubre del 2021, qualificada de protecció de dades personals i amb el Decret 367/2022, d' aprovació del Reglament d' aplicació de la Llei 29/2021, és el parer del Govern que el marc regulador dels tractaments de dades efectuats a Andorra ja ofereix els instruments jurídics necessaris per regular de manera efectiva i eficient qualsevol operació de tractament que tingui lloc en el marc de la normativa del Principat.

Tot i que la disposició addicional de la Llei 29/2021 encomana al Govern l' aprovació de les modificacions escaients al Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades publicat l' any 2010, vist que és parer del Govern que el marc regulador del tractament de dades ja ofereix els instruments jurídics necessaris per regular de manera efectiva i eficient qualsevol operació de tractament que tingui lloc en el marc de la normativa del Principat, i tenint en compte que el Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades fins ara vigent també regulava aquests darrers aspectes, cosa que fa que ara quedin sense sentit aquestes disposicions i que només s' hagi de fer referència a l' APDA i la seva activitat, es requereix una reforma profunda del Reglament.

Aquesta reforma es considera, doncs, prou important per justificar la derogació del Decret de l' 1-7-2004 d' aprovació del Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades i aprovar un nou reglament. Aquesta nova redacció pretén regular, únicament, l' Agència Andorrana de Protecció de Dades, com a organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent i amb plena capacitat d' obrar.

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del 14 de setembre del 2022, el Govern aprova aquest Decret.

Article únic

A l' empara del que disposa la disposició addicional de la Llei 29/2021, del 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals, s' aprova el Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Reglament de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte desplegar la Llei 29/2021, del 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), en particular els capítols sisè i setè, tenint en compte els compromisos adquirits per l' Estat andorrà d' aplicar el Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener del 1981, i el Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001.

Article 2. Àmbit d' aplicació

Aquest Reglament s' aplica a l' Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Article 3. Naturalesa jurídica

1. L' Agència Andorrana de Protecció de Dades, creada l' any 2003, és una institució de dret públic que ajusta la seva activitat a l' ordenament jurídic públic.

2. L' Agència Andorrana de Protecció de Dades es configura com una autoritat independent que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques andorranes en l' exercici de les seves funcions.

3. L' Agència Andorrana de Protecció de Dades té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d' obrar.

Capítol segon. L' Agència Andorrana de Protecció de Dades

Article 4. Competències

1. Correspon a l' Agència Andorrana de Protecció de Dades exercir com a autoritat de control dels tractaments de dades personals i de qualsevol ús posterior d' aquestes dades, d' acord amb l' ordenament jurídic, i fomentar i vigilar el compliment de la legislació andorrana sobre protecció de dades.

2. A aquest efecte té les competències de control, assessorament, informació, cooperació, investigació i inspecció, resolució i sanció que li atribueix la Llei de protecció de dades vigent i la resta de la normativa.

3. L' Agència Andorrana de Protecció de Dades no és competent per controlar les operacions de tractament efectuades pels tribunals en l' exercici de la seva funció judicial.

Article 5. Competències específiques en matèria d' inspecció i investigació

1. Dins el marc de les competències d' inspecció i investigació que té atribuïdes legalment, l' Agència Andorrana de Protecció de Dades pot:

a) Ordenar al responsable i a l' encarregat del tractament de dades personals, i, si escau, al representant del responsable o de l' encarregat del tractament, que facilitin qualsevol informació necessària per complir les seves funcions.

b) Dur a terme investigacions en forma d' auditories de protecció de dades; si escau, comptant amb experts nomenats ad hoc de manera motivada per l' APDA.

c) Notificar al responsable o a l' encarregat del tractament les presumptes infraccions de la Llei 29/2021, del 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals.

d) Obtenir del responsable o de l' encarregat del tractament l' accés a totes les dades personals i a tota la informació necessària per exercir les seves funcions.

e) Obtenir l' accés a tots els locals del responsable i de l' encarregat del tractament, inclosos qualssevol equips i mitjans de tractament de dades, així com a les auditories del programari aplicat al tractament de dades.

f) Obtenir tota la informació necessària que provi el compliment de la Llei 29/2021, del 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals i dels reglaments que la despleguen.

2. Tant els responsables com els encarregats del tractament o els representants, com també els delegats de protecció de dades, estan obligats a subministrar als inspectors de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades tota la informació que els sol·licitin i els han de facilitar l' accés a les dependències i als recursos informàtics, o d' un altre tipus, destinats al tractament de les dades quan els inspectors els ho sol·licitin en l' exercici d' aquesta facultat de control.

3. Per reunir les proves necessàries, els inspectors de l' Agència, si escau assistits d' experts externs d' acord amb l' apartat b de l' article...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR