Decret 380/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d' auxiliar de manteniment d' habitatges i instal·lacions.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónGovern
GD20220922_11_06_29

Decret 380/2022, del 21 de setembre del 2022

Decret 380/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d' auxiliar de manteniment d' habitatges i instal·lacions.

Exposició de motius

Vist l' article 17 de la Llei qualificada d' educació, del 3-9-1993, en el qual s' estableix que els principis rectors del sistema educatiu andorrà i les seves modalitats, nivells, cicles, cursos i opcions establerts per la Llei han de ser desenvolupats per un reglament que determinarà els seus programes;

Vist l' article 4 de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d' ordenament del sistema educatiu andorrà, en el qual s' especifica que correspon al Govern desenvolupar, aprovar i publicar els referents curriculars de les àrees d' aprenentatge o de les assignatures dels ensenyaments;

Vist l' article 6 de la Llei esmentada, en el qual es defineix programa com el conjunt d' elements curriculars que han de ser objecte d' ensenyament, aprenentatge i avaluació en un nivell educatiu o un diploma determinats;

Vist l' article 1 de la Llei 21/2021, del 15 de juliol, en què es modifica l' article 34 de la Llei 17/2018, del 26 de juliol del 2018, d' ordenament del sistema educatiu andorrà, en què s' estableixen els nivells educatius de formació professional inicial, batxillerat general, batxillerat professional, ensenyament superior i formació al llarg de la vida;

Vist l' article 4 de la llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018 del 26 de juliol del 2018, d' ordenament del sistema educatiu andorrà, en què queden definides les finalitats del nivell educatiu de formació professional inicial;

Atès que el Pla estratègic de renovació i de millora del sistema educatiu andorrà ha comportat una revisió del marc curricular de la formació professional i del model de programa;

Atès que s' han establert competències professionals i transversals com a referents de formació per donar compliment al perfil general i al perfil professional de nivell inicial;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra d' Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 21 de setembre del 2022, aprova el Decret del 21-9-2022 de publicació del Programa del diploma professional inicial d' auxiliar de manteniment d' habitatges i instal·lacions.

Article 1. Objecte

Aquest Decret té com a objecte la publicació del Programa del diploma professional inicial d' auxiliar de manteniment d' habitatges i instal·lacions.

Article 2...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR