Decret 401/2021, de l' 1-12-2021, pel qual s' estableix el calendari del període de venda en rebaixes per a la temporada d' hivern 2021-2022.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 401/2021, de l’1 de desembre del 2021
Decret 401/2021, de l’1-12-2021, pel qual s’estableix el calendari del període de venda en rebaixes per
a la temporada d’hivern 2021-2022.
Exposició de motius
L’article 74 de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç atorga al Govern, amb consulta prèvia al sector
del comerç, la facultat d’establir un calendari amb diversos períodes durant els quals els comerços poden
dur a terme la venda en rebaixes.
El Decret del 18-3-2015 pel qual es regula l’establiment del calendari de venda en rebaixes preveu una
fórmula genèrica d’inici dels períodes de rebaixes, i constitueix una referència constant per obtenir una
regularitat en el començament dels períodes de rebaixes i oferir més garanties als operadors del sector. No
obstant, malgrat el que disposa l’article 2 del Decret 18-3-2015, per a la temporada d’hivern 2021-2022, a
petició dels representants del sector, s’estableix un calendari diferent per a la venda en rebaixes privades.
Atès que el pla estratègic del turisme de compres identica la necessitat de regular els períodes de rebai-
xes en el sentit de reduir-ne la durada, a l’efecte d’assolir més qualitat com a destí, i després de la consulta
prèvia amb el sector, s’ha decidit establir les dates concretes d’inici i nal dels períodes de rebaixes per a
la temporada d’hivern 2021-2022.
Tanmateix, en resposta a la demanda dels comerços dedicats a la venda d’articles i material d’esports
d’hivern (esquí), i atesa la seva especicitat, per a la temporada d’hivern s’estableix un període de venda en
rebaixes propi per a aquest sector.
Cal recordar que cada comerciant és lliure d’efectuar o no la venda en rebaixes, tot i que si decideix dur-la
a terme ho ha de fer tenint en compte les condicions xades en la normativa vigent en matèria de comerç
i durant els terminis establerts, respectant en tot moment els drets dels consumidors i la bona fe en les
relacions de consum.
Atès el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la
sessió de l’1 de desembre del 2021, aprova el Decret següent:
Article 1
Aquest Decret té per objecte únicament establir el calendari de venda en rebaixes per a la temporada
d’hivern 2021-2022.
Article 2
1. El període de venda en rebaixes per a la temporada d’hivern 2021-2022 comença el 17 de desembre
del 2021 i s’acaba el 13 de març del 2022, i únicament es pot fer la venda en rebaixes privades durant els
set dies anteriors a la data d’inici de la venda en rebaixes.
2. Els comerços dedicats a la venda d’articles i material d’esports d’hivern (esquí) només poden vendre en
rebaixes la temporada d’hivern 2021-2022 durant el període comprès entre el 4 de febrer del 2022 i el 24
d’abril del 2022.
Altres disposicions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR