Decret 402/2021, de l' 1-12-2021, pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

Fecha01 Diciembre 2021
Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 402/2021 de l’1 de desembre del 2021
Decret 402/2021, de l’1-12-2021, pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets
polítics a diverses persones.
Vist el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei qualicada de la nacionalitat, del 28 de març
del 2007;
Atès que les persones interessades han acreditat de forma fefaent que han perdut la nacionalitat o les
nacionalitats d’origen en aplicació del que es preveu en els articles 25 i 28 i han emès la declaració jurada
corresponent;
A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’1 de desembre del 2021,
Decreta
1. Reconèixer la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a les persones indicades a la llista
següent:
Castilla Soriano, Roger, amb efectes des del 30 d’abril del 2021
Gili Moral, Antoni, amb efectes des del 19 d’octubre del 2021
Marsiñach Guardia, Maribel, amb efectes des del 30 d’agost del 2021
Piriz Risco, Tania, amb efectes des del 24 de març del 2021
2. L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té efectes a partir de la data en
què han perdut la nacionalitat o les nacionalitats que tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de desembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:38:43

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR