Decret 404/2021, de l' 1-12-2021, pel qual es decreten despeses pluriennals corrents per a la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances per a l' exercici del 2022.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha01 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 404/2021, de l’1 de desembre del 2021
Decret 404/2021, de l’1-12-2021, pel qual es decreten despeses pluriennals corrents per a la Secretaria
d’Estat d’Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances per a l’exercici del 2022.
Vist l’article 13 de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2021, que preveu que el Govern pot decretar
despeses pluriennals corrents per a subministraments, gestió de serveis públics, prestació de serveis,
assistència tècnica, arrendaments i altres negocis anàlegs i ajuts;
Vist que l’import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits
següents, que s’han d’aplicar a l’import de cada un dels capítols econòmics de l’estat de despeses aprovat
inicialment pel Consell General:
- En l’exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2021.
- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici del 2021.
- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici del 2021.
Vist que cal dotar el pressupost de l’exercici del 2021 de crèdits addicionals amb caràcter pluriennal per
a l’exercici del 2022 per respondre a l’assessorament corresponent a la denició del marc normatiu asse-
gurador andorrà;
Decreto
1. D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2021, aprovar els
crèdits corresponents a les despeses pluriennals corrents que es detallen a continuació:
Partida pressupostària: 200-202-PROJ-0013-22760
Import per al 2022: 101.457,50 €
2. Aquest Decret quedarà sense efecte en el moment de l’aprovació i de l’entrada en vigor del Projecte de
pressupost per a l’exercici del 2022.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de desembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:38:39

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR