Decret 423/2021, del 20-12-2021, d' aprovació del permís retribuït extraordinari per absència laboral per al personal de l' Administració general per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Fecha de publicación20 Diciembre 2021
Fecha20 Diciembre 2021
SecciónGovern
Número de Gaceta137
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
20 de desembre del 2021
Núm. 137
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 423, del 20 de desembre del 2021
Decret 423/2021, del 20-12-2021, d’aprovació del permís retribuït extraordinari per absència laboral per
al personal de l’Administració general per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec
durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2.
La situació epidemiològica ha tornat a repuntar, amb un augment de casos important que ha comportat
la reactivació de certes ajudes adreçades a pal·liar els efectes derivats de la gestió de la pandèmia, tenint
en compte els protocols de connament adoptats per l’autoritat sanitària.
Per tal de reduir la pèrdua d’ingressos d’un membre de la unitat familiar de convivència quan s’hagi d’ab-
sentar del seu lloc de treball per tenir cura de menors de catorze anys o de persones amb discapacitat
del mateix nucli familiar sobre les quals l’autoritat sanitària hagi adoptat una mesura d’aïllament pel fet de
ser contactes estrets d’una persona amb diagnòstic de SARS-CoV-2, el Govern va aprovar per decret del
9 de desembre del 2021 el permís retribuït per absència laboral per a les persones assalariades i les que
exerceixen una activitat per compte propi, modicat pel Decret 418/2021, del 16-12-2021.
En aquestes circumstàncies esdevé igualment necessari activar també aquest permís retribuït extraordinari
per al personal de l’Administració general.
En compliment de la normativa reguladora, aquestes mesures s’han consultat convenientment amb la
Comissió de Personal.
Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta de la ministra d’Administracions Públiques i Participació
Ciutadana, en la sessió del dia 20 de desembre del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Àmbit d’aplicació i durada
Aquestes mesures són aplicables al personal de l’Administració general i es mantenen en vigor mentre duri
l’emergència sanitària i ns que el Govern les deixi sense efecte.
Article 2. Absència per tenir cura de menors o de persones amb discapacitat a càrrec
El personal de l’Administració general que no tingui l’autorització de la seva direcció per fer les seves tasques
mitjançant el teletreball pot obtenir un permís administratiu extraordinari en les condicions establertes en
aquest Decret per tenir cura de menors de catorze anys o de persones amb discapacitat a càrrec sobre
els quals l’autoritat sanitària ha adoptat l’aïllament per haver estat diagnosticats de SARS-CoV-2 o pel fet
de ser contactes d’una persona diagnosticada de SARS-CoV-2.
Article 3. Requisits
Per gaudir d’aquest permís administratiu, els dos progenitors o assimilats s’han de trobar en la mateixa
circumstància, o s’ha de tractar de famílies monoparentals. En el primer cas, es pot acollir a la mesura no-
més un dels progenitors o assimilats, o ambdós en règim de torns, que han de ser per jornades senceres
de treball.
Article 4. Durada
La durada del permís correspon al període en què el treballador ha de romandre al domicili per tenir cura
del menor de catorze anys o de la persona amb discapacitat a càrrec sobre la qual l’autoritat sanitària ha
acordat la mesura d’aïllament pel fet de ser contacte d’una persona diagnosticada de SARS-CoV-2, o perquè
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-20
11:07:33

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR