Decret 434/2021, del 22-12-2021, de modificació de les tarifes elèctriques.

Fecha22 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GOVERN
1/14
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 434/2021, del 22 de desembre del 2021
Decret 434/2021, del 22-12-2021, de modicació de les tarifes elèctriques.
Exposició de motius
L’article 7 de la Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i
el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor, modicat per la Llei 21/2018, del 13 de
setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), estableix que les tarifes majoristes
de venda d’energia elèctrica i les tarifes de venda minorista d’energia elèctrica, són aprovades per decret
del Govern a proposta de FEDA.
En exercici d’aquesta competència, el Govern, en la sessió del 22 de desembre del 2021, ha aprovat una
modicació del Decret de tarifes elèctriques vigents, que tindrà efecte a partir del dia 1 de gener del 2022.
Es mantenen les estructures de tarifes per trams al consumidor domèstic, atès que fomenten l’estalvi
energètic i penalitzen els consums elevats.
Es manté la supressió del concepte de mínim per als usuaris que produeixen una part o la totalitat de
l’electricitat que consumeixen mitjançant l’autoconsum, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei
21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
Es manté la rebaixa a 5,5 kW pel mínim de potència contractada per poder optar a la tarifa blava domès-
tica o blava professional amb discriminació horària. L’objectiu és ampliar el nombre d’usuaris que puguin
gestionar el seu consum per tal de rebaixar la seva factura energètica traslladant part del seu consum a
les hores de nit, contribuint així a la millora de l’eciència i sostenibilitat del sistema elèctric.
Per la tarifa bonicada, es conserva el llindar màxim permès de potència contractada a 8,8 kW, per tal d’am-
pliar l’accés a aquesta tarifa que està dirigida a les persones amb dicultats econòmiques. Així, s’elimina el
fre que podia suposar que la potència fos massa baixa per a les famílies que requereixen més potència.
S’amplia a més la tarifa bonicada a usuaris que tinguin contractada la tarifa amb discriminació nocturna
per a facilitar l’accés a aquesta sense haver de renunciar a la tarifa nocturna.
Per als usuaris professionals, i en particular per als grans consumidors, es mantenen les tarifes estacionals i
amb discriminació horària adaptades als diferents usos, les quals permeten optimitzar els costos en funció
de les seves necessitats especíques. Les modicacions d’aquestes tarifes s’han realitzat per tal de millorar
la coherència entre el nivell de preus de cada tarifa i els objectius perseguits respecte a l’optimització de
costos i a l’eciència en el consum d’electricitat.
En relació amb les tarifes elèctriques aplicables a les entitats distribuïdores, en manté el factor de correcció
de les pèrdues per a la tarifa A, introduït l’1 de maig del 2014, per prendre en consideració les característi-
ques tècniques de la connexió (les distàncies entre l’estació transformadora repartidora de FEDA, el punt
de lliurament i el valor de la resistència dels cables) i les condicions de consum (període horari i factor de
potència).
Les tarifes i les condicions d’aplicació queden estructurades de la forma següent:
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:07:35

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR