Decret 435/2021, del 22-12-2021, de modificació de la nomenclatura general d' actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS, per a la creació de les lletres clau relatives actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmica del SAAS.

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha22 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 435/2021, del 22 de desembre del 2021
Decret 435/2021, del 22-12-2021, de modicació de la nomenclatura general d’actes professionals,
procediments i pròtesis de la CASS, per a la creació de les lletres clau relatives actes de cardiologia
intervencionista i hemodinàmica del SAAS.
Vistos els articles 134, 135 i 136 del Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que deneixen el sistema de nomenclatura i les tarifes de
responsabilitat, i el procediment per establir-los i actualitzar-los;
Vist el nou programa de cardiologia intervencionista del SAAS, que permet dur a terme al país proves d’he-
modinàmica que ns ara s’havien d’efectuar a l’estranger;
Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, aprovat en la sessió
del 21 de desembre del 2021;
A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 22 de desembre del 2021, aprova aquest Decret
amb el contingut següent:
Article únic
1. Es creen les codicacions tipus forfet següents per als actes següents:
Codi Descripció de l’acte Lletra
clau Tarifa Cobertura
CASS
FCOROD
Coronariograa diagnòstica
Inclou: estades, material fungible i medicació, catèters, guies i introductors, radiologia i
anàlisi clíniques, drets de sala, honoraris mèdics (inclosos el de l’ajudant i l’anestesista).
Incompatible amb coronariograa terapèutica o angioplàstia i amb el forfet d’ingrés
hospitalari.
FH1 1.500 € 90%
FANGIO
Coronariograa terapèutica o angioplàstia
Inclou: estades, material fungible (1r baló, catèters i guies), medicació, radiologia i
anàlisi clíniques, drets de sala, honoraris mèdics (inclosos el de l’ajudant i l’anestesista),
coronariograa diagnòstica.
No inclou pròtesis, com stents, 2n baló o més.
Incompatible amb coronariograa diagnòstica i lletres clau d’alta hospitalària.
FH2 4.500 € 90%
FELECF
Estudi electrosiològic
Inclou: estades, material fungible, catèters, introductors o guies i medicació,
radiologia i anàlisi clíniques, drets de sala, honoraris mèdics (inclosos el de l’ajudant i
l’anestesista).
Incompatible amb lletres clau d’alta hospitalària.
FH3 1.900 € 90%
FABLRF
Ablació per radiofreqüència
Inclou: estades, estudi electrosiològic, material fungible, catèters, introductors, guies
o electroestimuladors i medicació, radiologia i anàlisi clíniques, drets de sala, honoraris
mèdics (inclosos el de l’ajudant i l’anestesista).
Incompatible amb lletres clau d’alta hospitalària.
FH4 5.200 € 90%
FIMAR
Implantació de marcapàs
Inclou: estades, material fungible i medicació, radiologia i anàlisi clíniques, drets de
sala, honoraris mèdics del cardiòleg, l’ajudant i l’anestesista.
No inclou l’aparell, cable sensor o elèctrode.
Incompatible amb lletres clau d’alta hospitalària.
FH5 1.200 € 90%
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:07:38

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR