Decret del 5-10-2016 de declaració del fons Josep Alsina Martí com a bé moble d' interès cultural.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/7
www.bopa.ad
12 d'octubre del 2016Núm. 58
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret de declaració del fons Josep Alsina Martí com a bé
moble d’interès cultural
Exposició de motius
I. Mitjançant la resolució de la ministra titular de la cultura del 17 d’agost del 2016, publicada al Butlletí O-
cial del Principat d’Andorra número 48, del 24 d’agost del 2016, es va incoar l’expedient administratiu núm.
36/2016, de declaració del fons Josep Alsina Martí com a bé moble d’interès cultural.
L’expedient, que es va registrar amb el núm. 001/BIC/BM/2016, s’ha instruït d’acord amb els articles 2.5 i
concordants de la Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra, del 12 de juny, i conté els elements docu-
mentals als quals després es fa referència.
II. La consideració del fons cinematogràc i fotogràc de Josep Alsina Martí com a bé rellevant del patrimoni
cultural d’Andorra a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra, apareix
dels elements documentals que resulten de l’expedient, entre els quals s’ha de remarcar la ISAD-G elabo-
rada per l’Arxiu Nacional d’Andorra l’1 de març del 2016, que conté la informació arxivística i històrica del
fons i conclou que:
a. Amb el fons Josep Alsina Martí (1911-2004) ens trobem davant d’un fons fotogràc i cinematogràc
que cobreix 50 anys de la transformació econòmica i social d’Andorra.
b. Es documenta el procés de creixement econòmic i de transformació del país, i social perquè cobreix
les activitats de lleure, culturals i esportives d’una societat.
c. Amb el seu testimoni es documenta la vida quotidiana, el paisatge, la gent, el dia a dia i el pas de les
estacions de l’any. És la transcripció en imatges del pas de les hores i la transformació lenta d’un entorn
que, amb els anys, ha esdevingut l’Andorra actual.
d. La importància i riquesa dels fons de Josep Alsina Martí rau en la seva capacitat de copsar tots els pai-
satges: els singulars, els pintorescs, grandiosos i de valor natural alt, però també els paisatges tradicio-
nals, quotidians, banals i escenaris de la vida.
III. L’informe del Consell Assessor del 10 de juny del 2016.
Aquests elements justiquen i motiven la proposta que la ministra titular de la cultura fa al Govern per a
la declaració del fons cinematogràc i fotogràc de Josep Alsina Martí com a bé moble d’interès cultural,
cosa que és l’objecte d’aquest Decret del Govern d’acord amb el que disposen els articles 2, 7, 19, 20 i
concordants de la Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra.
Per tot això, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 5 d’octubre
del 2016,
Decreta
Primer
Declarar el fons cinematogràc i fotogràc de Josep Alsina Martí com a bé moble d’interès cultural i forma-
litzar-ne la inscripció a la secció primera de l’Inventari general del patrimoni cultural.
La declaració es motiva sobre la base de les conclusions de l’informe tècnic del Departament de Cultura
de l’1 de març del 2016, que conté la informació arxivística i històrica del fons, com també sobre la base
del contingut de l’informe del Consell Assessor del 10 de juny del 2016.
Altres disposicions
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2016-10-11
10:18:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA