Decret 8/2022, del 12-1-2022, relatiu al calendari de cursos de capacitació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient per a l' any 2022.

Fecha de publicación12 Enero 2022
Fecha12 Enero 2022
Número de Gaceta5
GD20220112_13_47_55

Decret 8/2022 del 12 de gener del 2022

Decret 8/2022, del 12-1-2022, relatiu al calendari de cursos de capacitació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient per a l' any 2022.

Vista la Llei de seguretat i qualitat industrial, de 22-6-2000;

Vist l' article 43 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc);

Vist el Decret 177/2021, del 26-5-2021, d' aprovació del Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial;

Vist el Decret del 30-9-2020, d' aprovació del Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l' àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l' obra en l' edificació, en el context de la transició energètica;

Vist el Decret del 10-9-2010, d' aprovació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d' ozó i sobre determinats gasos fluorats d' efecte d' hivernacle;

D' acord amb el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern, l' Associació d' Empreses d' Electricitat, Lampisteria i Climatització d' Andorra (Adelca) i el Col·legi Oficial d' Enginyers d' Andorra (COEA), per organitzar i impartir cursos de formació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient, de data 26 d' abril del 2019, en concret la clàusula tercera, en l' àmbit de formacions organitzades i impartides pel COEA i l' Adelca;

Es publica el calendari previst dels cursos de capacitació professional en l' àmbit de seguretat industrial, l' energia i el medi ambient per a l' any 2022.

D' altra banda, també es vol impartir un curs de formació anomenat tronc comú, en format presencial, com a pas previ per obtenir les capacitacions professionals.

Per tot el que s' ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en la sessió del dia 12 de gener del 2022, aprova aquest decret amb el contingut següent:

Article 1

1. S' estableix el calendari per als cursos de capacitació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient per a l' any 2022, que s' adjunta com a l' annex I a aquest Decret.

2. Els requisits generals per fer tots els cursos són un mínim de 10 inscrits i un màxim de 20 per cada convocatòria, sempre que la situació sanitària davant de la pandèmia per COVID-19 ho permeti. En la inscripció al bloc general s' ha d' indicar quin curs de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR