Decret del 8-5-2019 d' aprovació del fullet base del quart programa d' emissió de deute públic i, a l' empara del programa esmentat, d' una emissió de deute públic per un import de 100.000.000 ' en la modalitat de bons.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20190513_08_23_46

Decret

Decret del 8 de maig del 2019 d' aprovació del fullet base (Base Prospectus) del quart programa d' emissió de deute públic del Principat d' Andorra i, a l' empara del programa esmentat, d' una emissió de deute públic a llarg termini del Principat d' Andorra per un import de cent milions d' euros (100.000.000 ' ) en la modalitat de bons.

Exposició de motius

El Govern, mitjançant el Decret del 20 de setembre del 2017, va aprovar el fullet base (Base Prospectus) que donava cobertura al tercer programa d' emissió de deute públic del Principat d' Andorra de fins a un màxim de quatre-cents trenta milions d' euros (430.000.000 ' ), per captar nous fons que permetessin: (i) el refinançament de tres emissions efectuades a l' empara del segon programa d' emissió de deute públic ' denominades ' Bons del Principat d' Andorra, emissió de l' 1 de juny del 2016' , ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 12 d' octubre del 2016' , i ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 13 d' abril del 2016' ' , efectuades a l' empara del fullet base aprovat el dia 30 de març del 2016, actualitzat i complementat, amb venciment els mesos d' octubre i de desembre de l' any 2017 i el mes d' abril de l' any 2018, respectivament; (ii) el refinançament de l' emissió denominada ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 17 d' octubre del 2017' , efectuada a l' empara del fullet base aprovat el dia 20 de setembre del 2017 del tercer programa d' emissió, i (iii) formalitzar endeutament nou.

En les sessions de Govern del 20 de setembre del 2017, del 15 de novembre del 2017, del 21 de març del 2018 i del 19 de setembre del 2018, el Govern va aprovar posar en circulació, a l' empara del fullet base del tercer programa d' emissió de deute públic esmentat, les emissions de bons següents ' per un import nominal de cent milions d' euros (100.000.000 ' ) cadascuna' , respectivament: una primera emissió de bons a curt termini denominada ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 17 d' octubre del 2017' ; una segona emissió de bons a llarg termini denominada ' Bons del Principat d' Andorra, emissió de l' 1 de desembre del 2017' ; una tercera emissió de bons a llarg termini denominada ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 13 d' abril del 2018' , i una quarta emissió de bons a llarg termini denominada ' Bons del Principat d' Andorra, emissió del 15 d' octubre del 2018' . Els fons recaptats per mitjà d' aquestes emissions es van destinar a refinançar l' emissió del 12 d' octubre del 2016 ' que va vèncer el 17 d' octubre del 2017' , l' emissió de l' 1 de juny del 2016 ' que va vèncer l' 1 de desembre del 2017' , l' emissió del 13 d' abril del 2016 ' que va vèncer el 13 d' abril del 2018, i l' emissió del 15 d' octubre del 2017 ' que va vèncer el 17 d' octubre del 2018.

Els tres programes d' emissió de deute públic del Principat d' Andorra: del 4 de desembre del 2013 ' actualitzat i complementat' , del 30 de març del 2016 ' actualitzat i complementat' i del 20 de setembre del 2017, han permès i permeten dotar les emissions de deute públic vigents, que el Govern ha emès a l' empara dels programes esmentats, d' unes característiques que les fan homologables i elegibles tant per inversors nacionals com internacionals.

Aquestes emissions de deute públic, les primeres que segueixen els estàndards internacionals esmentats, han...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA