Decret de l' 11-02-2015 pel qual s' aprova el Reglament d' aplicació dels tributs.

 
EXTRACTO GRATUITO
ga27013015

Decret pel qual s' aprova el Reglament d' aplicació dels tributs

Exposició de motius

La Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari suposa un canvi profund dels procediments d' aplicació dels tributs que ha d' emprar l' Administració tributària andorrana. Diferents articles de la Llei es remeten a una regulació reglamentària, que es fa d' acord amb estricta atenció als principis de subordinació, desenvolupament i complementarietat amb allò que estableix la Llei.

Aquest Reglament preveu el desplegament de les normes comunes a tots els procediments d' aplicació dels tributs i regula de forma específica els procediments de gestió i d' inspecció tributària.

El títol I, d' un sol article, determina l' àmbit d' aplicació del Reglament, que es limita a l' Administració general. El Reglament és aplicable a la gestió recaptadora en el que no prevegi el Reglament de recaptació i també s' aplica al procediment sancionador.

El títol II s' ocupa de les obligacions tributàries formals, entre les quals destaca la regulació del cens tributari i les declaracions d' alta, modificació i baixa del Registre d' Empresaris i Professionals. També es regulen les obligacions relatives al domicili fiscal i al número de registre tributari, on es detalla la seva assignació i utilització, i les obligacions relatives als llibres registre fiscals.

El títol III inclou els principis i les disposicions generals d' aplicació dels tributs. Dins dels principis generals destaca la informació i assistència als obligats tributaris, que preveu el procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites, així com l' emissió dels certificats tributaris. Les normes comunes sobre els procediments de gestió i inspecció tributària desgranen les especificitats dels procediments administratius en matèria tributària i regulen la representació, les altres actuacions dels obligats tributaris i les notificacions.

El títol IV tracta sobre les actuacions i els procediments de gestió tributària i defineix els tipus de declaracions i autoliquidacions. Dins dels procediments assignats a aquests òrgans, que es caracteritzen per la comprovació formal de les dades, destaquen els de devolució i de rectificació, en què es desplega el procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades, el procediment per rectificar aquests tipus de declaracions i el procediment per executar les devolucions. També es reglamenten els procediments de comprovació d' obligacions formals dels obligats tributaris, la comprovació de valors, així com el procediment de comprovació de gestió, que es caracteritza pel seu abast de naturalesa limitada.

El títol V regula les actuacions i els procediments d' inspecció, que estan orientats a la comprovació i a la investigació. Es detallen els aspectes bàsics de les funcions inspectores, a fi d' assegurar-ne les facultats i atorgar seguretat jurídica als obligats tributaris. Es regulen les fases del procediment d' inspecció i els tipus d' actes que documenten les actuacions en la fase final del procediment, així com la seva tramitació i les classes de liquidacions derivades de les actes d' inspecció. Dins de les disposicions especials relatives a aquest procediment es pot esmentar l' aplicació del mètode d' estimació indirecta de bases o quotes, la particularitat de la comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal i la possibilitat que tenen els òrgans d' inspecció de dur a terme actuacions de comprovació limitada.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública en funcions, el Govern, en la sessió de l' 11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova el Reglament d' aplicació dels tributs, que entrarà en vigor l' endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Reglament d' aplicació dels tributs

Títol I. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d' aplicació

Aquest Reglament regula l' aplicació dels tributs en desplegament de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari, en l' àmbit de l' Administració general.

Aquest Reglament és aplicable a la gestió recaptadora en el que no preveu el Reglament de recaptació.

Aquest Reglament s' aplica al procediment sancionador en matèria tributària en el que no preveuen les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.

El que disposa aquest Reglament s' entén sense perju'dici del que preveu la normativa pròpia de cada tribut.

Títol II. Les obligacions tributàries formals

Capítol primer. El cens tributari

Secció primera. Cens de l' Administració tributària

Article 2
Cens tributari

1. L' Administració tributària disposa d' un cens tributari a l' efecte de l' aplicació dels tributs propis.

2. L' Administració tributària pot subscriure acords de col·laboració amb altres organismes locals per facilitar l' intercanvi d' informació censal.

3. Les persones o entitats incloses al cens de l' Administració tributària tenen dret a conèixer les seves dades censals i tenen dret a sol·licitar, a aquest efecte, que se' ls expedeixi el corresponent certificat que reculli aquestes dades.

Article 3
Formació del Cens d' Obligats Tributaris

1. El Cens d' Obligats Tributaris està format per la totalitat de les persones o entitats que hagin de tenir un número de registre tributari per a les seves relacions de naturalesa o amb transcendència tributària d' acord amb el que estableix aquest Reglament.

2. El Registre d' Empresaris i Professionals està format per les persones o entitats que duguin a terme o hagin dut a terme en el territori andorrà activitats empresarials o professionals; és a dir, les activitats econòmiques la realització de les quals confereixi la condició d' empresari o professional.

També s' integren en aquest registre les persones o entitats no residents al Principat d' Andorra, d' acord amb el que disposa la Llei de l' impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que operin en el territori andorrà mitjançant un establiment permanent o satisfacin en l' esmentat territori rendes subjectes a retenció o ingrés a compte.

De la mateixa manera, les persones o entitats no establertes en l' àmbit territorial d' aplicació de l' impost general indirecte queden integrades en aquest registre quan siguin subjectes passius de l' impost esmentat.

També formen part d' aquest Registre les persones o entitats que no compleixin cap dels requisits previstos en aquest apartat però siguin socis, hereus, comuners o partícips en qualsevol entitat o patrimoni autònom que, malgrat no tenir personalitat jurídica, constitueixi una unitat econòmica autònoma, i que tinguin obligacions tributàries derivades de la seva condició de membres d' aquestes entitats.

Dintre del Registre d' Empresaris i Professionals, l' Administració tributària pot incloure un registre específic de grans empreses format pels obligats tributaris amb una xifra total d' ingressos que superi la xifra de 3.600.000 euros durant l' any natural immediatament anterior, calculat conforme al que disposa la normativa comptable.

El Registre d' Empresaris i Professionals forma part del Cens d' Obligats Tributaris.

3. El Registre de Persones Físiques que No Són Titulars d' Activitats Econòmiques està format pels obligats tributaris subjectes passius de l' impost sobre la renda de les persones físiques que no portin a terme activitats empresarials i professionals.

Aquest Registre forma part del Cens d' Obligats Tributaris.

4. El Registre d' Altres Obligats Tributaris està format per les persones o entitats que estiguin obligades a tenir un número de registre tributari, però que no es trobin incloses al Registre d' Empresaris i Professionals o al Registre de Persones Físiques que No Són Titulars d' Activitats Econòmiques. Formen part d' aquest Registre els obligats a retenir que no tinguin la condició d' empresaris o professionals.

Aquest Registre forma part del Cens d' Obligats Tributaris.

Article 4
Contingut del Cens d' Obligats Tributaris

1. Les dades que s' han d' incloure en el Cens d' Obligats Tributaris són, per a les persones físiques, les següents:

a) Nom i cognoms, sexe, data de naixement, lloc de naixement i estat civil.

b) Número de registre tributari.

c) Número de registre tributari d' altres països per als residents, si escau.

d) Codi d' identificació fiscal de l' Estat de residència per als no-residents, si escau.

e) Número de passaport, si escau.

f) Condició de resident o no-resident fiscal en el territori andorrà.

g) Domicili fiscal al Principat d' Andorra.

h) Domicili a l' estranger, si escau.

i) Nom i cognoms o raó social o denominació completa i número de registre tributari dels representants legals per a les persones que no tinguin capacitat d' obrar en l' ordre tributari.

j) Dades bancàries.

k) Telèfon i correu electrònic, com a contingut de caràcter opcional.

Respecte de les persones físiques residents al Principat que portin a terme activitats empresarials o professionals, ha de constar al cens, a més del seu domicili fiscal, el lloc on tinguin efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis en el territori andorrà, quan sigui diferent del domicili fiscal.

2. Les dades que s' han d' incloure en el Cens d' Obligats Tributaris són, per a les persones jurídiques i altres entitats, les següents:

a) Raó social o denominació completa.

b) Número de registre tributari.

c) Número de registre tributari d' altres països per als residents, si escau.

d) Codi d' identificació fiscal de l' Estat de residència per als no-residents, si escau.

e) Condició de persona jurídica o entitat resident o no resident fiscal al territori andorrà.

f) Constitució al Principat d' Andorra o a l' estranger. En aquest últim cas ha d' incloure el país de constitució.

g) Data de constitució i data d' inscripció en el registre públic corresponent.

h)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA