Decret de l' 11-2-2015 pel qual s' aprova el Reglament d' ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/7
www.bopa.ad
18 de febrer del 2015Núm. 13
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts
econòmics per a la millora de la seguretat del
parc automobilístic nacional
Exposició de motius
En beneci de la seguretat tant individual com col·lectiva, la renovació del parc automobilístic és una de
les mesures més ecients per aconseguir un efecte positiu en matèria de seguretat viària.
Els vehicles actuals ofereixen més seguretat que els vehicles de més de deu anys d’antiguitat, però alhora
també són més conseqüents amb el medi ambient, ja que els motors han evolucionat respecte a la classi-
cació europea sobre les emissions de diòxid de carboni, altres gasos i partícules contaminants. Actualment
els vehicles de nova generació convencionals (gasolina o gasoil) estan equipats amb un motor classicat euro
V o euro VI, o són motors híbrids, híbrids endollable, elèctrics d’autonomia extensa o elèctrics pur, el que
suposa una millora respecte els motors dels vehicles de més de deu anys, com a màxim classicats euro IV.
Per tant, amb el fet d’adquirir un vehicle d’aquests tipus, no solament s’aconsegueix la millora de la segu-
retat viària, sinó que també s’aconsegueix un efecte positiu en matèria ambiental i una millora en l’estalvi
energètic.
L’objectiu d’aquest Reglament és crear un programa d’ajuts econòmics (d’ara endavant, el Programa)
per al desballestament de vehicles, supeditat a la compra d’un vehicle nou gasolina o gasoil, híbrid, híbrid
endollable, elèctric d’autonomia extensa o elèctric pur.
El Reglament preveu que totes les persones físiques residents a Andorra, les societats de dret andorrà,
així com les entitats sense ànim de lucre es puguin acollir al Programa.
El Programa estableix les característiques i l’import de l’ajut per al desballestament, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària del Govern perquè se’n pugui beneciar el major nombre de persones físiques
o jurídiques.
Aquest ajut es preveu compartit, en el sentit que les empreses del sector de l’automòbil inscrites al Re-
gistre de Comerç amb l’activitat comercial de venda de vehicles nous es poden acollir al Programa sempre
que participin amb un descompte per al desballestament com a mínim igual a l’ajut atorgat pel Govern.
A proposta del ministre d’Economia i Territori en funcions, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del
2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova el Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional,
que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Reglaments
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2015-02-17
17:13:08

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA