Decret legislatiu del 10-6-2015 de publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.

Data de publicació17 Jun 2015
GL20150611_16_25_58

Decret

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 16/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, i en la disposició final cinquena de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, segons les quals s' encomana al Govern que publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text consolidat de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, que inclogui les modificacions introduïdes fins el moment en aquesta Llei;

Vist que en compliment del que preveuen la disposició final primera de la Llei 16/2014 i la disposició final cinquena de la Llei 43/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, on s' inclouen les modificacions que dimanen de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 22 d' abril de 1999, i de les Lleis 9/2005, 16/2014 i 43/2014.

Vist que, d' altra banda, es reprenen de forma ordenada la disposició final de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; les disposicions derogatòria i final de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 22 d' abril de 1999, i les disposicions transitòria i finals de la Llei 16/2014; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d' aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d' aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 10 de juny del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, que entrarà en vigor l' endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de juny del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993

Capítol primer. Desenvolupament de l' article 5 de la Llei Qualificada de la Justícia

Qüestió prèvia d' inconstitucionalitat

Article 1

L' expressió ' tribunal' que figura en l' article 5 de la Llei Qualificada de la Justícia s' aplica als tribunals col·legiats i als tribunals unipersonals. La decisió revestirà la forma d' aute i serà adoptada pel batlle en el tribunal unipersonal, i pels tribunals col·legiats per decisió dels mateixos a proposta de qualsevol dels seus membres.

Article 2

Quan el tribunal es proposi de fer ús del previst en l' article 5 de la Llei Qualificada de la Justícia, i abans d' interposar la qüestió, haurà de dictar una providència que inclogui les bases en què es fonamenta amb expressió del text de la qüestió que es notificarà a les parts i al Ministeri Fiscal, concedint un termini conjunt de 13 dies per informar.

Transcorregut l' esmentat termini, hagin o no fet ús de la facultat d' informar les parts i, eventualment el Ministeri Fiscal, el tribunal dictarà aute motivat decidint sobre la interposició de l' acció.

Si a la vista de les al·legacions de les parts i del Ministeri Fiscal, el tribunal decideix no donar curs a la qüestió, l' aute deixarà sense efectes la providència. En cas contrari, l' aute decidirà sobre el text de la qüestió a sotmetre al Tribunal Constitucional que podrà ésser d' igual tenor que la providència sotmesa a l' informe de les parts o modificat a la vista del resultat dels informes.

Contra aquest aute, tant si decideix sotmetre al Tribunal Constitucional la qüestió d' inconstitucionalitat com si no, no hi cabrà recurs.

Article 3

La suspensió de la tramitació dels procediments abans d' ésser dictada sentència o resolució a que fa referència l' article 55.2 de la Llei Qualificada del Tribunal Constitucional, afecta els autes la resolució dels quals depengui directament de la qüestió d' inconstitucionalitat plantejada. No obstant, els autes principals, incidentals o cautelars que, malgrat radicar en el mateix procediment tinguin substantivitat pròpia, no afectada per la qüestió d' inconstitucionalitat, seguiran el seu curs processal.

Article 4

Les mesures cautelars, provisionals i d' assegurament de responsabilitats i de trava, no quedaran suspeses i continuaran desplegant tota la seva eficàcia malgrat el plantejament d' una qüestió prèvia d' inconstitucionalitat en el procediment principal, fins que recaigui la resolució del Tribunal Constitucional.

Capítol segon. Desenvolupament de l' article 6 de la Llei Qualificada de la Justícia

Procediments per a la tutela dels drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del títol II de la Constitució

Secció primera. Procediment previst en l' article 9.3 de la Constitució

Article 5

El procediment previst en l' article 9.3 de la Constitució té per objecte facilitar que tot detingut il·legalment pugui acudir a un òrgan judicial a fi que aquest es pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció.

Article 6

Es considera detingut il·legalment:

a) Qui ho sigui per una autoritat, agent, funcionari o particular, sense que concorrin els supòsits legals i, fins i tot quan concorren aquests supòsits, la detenció s' hagi produït sense respectar les formalitats i requisits legals.

b) Qui sigui il·lícitament internat en qualsevol establiment o lloc d' Andorra.

c) Qui estigui detingut per més temps del previst per la llei.

d) Qui, havent estat legalment privat de llibertat, no li siguin respectats els drets que la Constitució i les lleis garanteixin a tota persona detinguda.

Article 7

Poden instar el procediment:

a) La persona privada de llibertat personalment o per mitjà de mandatari, fins i tot verbal, els seus parents sense límit de grau, consorts i assimilació, i els representants legals de la persona privada de llibertat.

b) El Ministeri Fiscal.

c) Qualsevol tribunal, batlle, magistrat, funcionari de Justícia o del Centre Penitenciari.

Article 8

És competent per conèixer la demanda el president del Tribunal de Batlles o el batlle que designi el president, sense que regeixin en aquest procediment els torns i sense tenir en compte l' afectació del batlle a una secció o una altra, i quan estigui en actuació el batlle de guàrdia.

Article 9

El procediment s' iniciarà, llevat quan s' incoï d' ofici, per mitjà d' escrit o compareixença, sense ésser preceptiva la inter'venció d' un advocat.

En l' escrit o en la compareixença es farà constar:

a) El nom i circumstàncies personals del demandant i de la persona per a la qual es demana la protecció judicial.

b) El lloc on es trobi privat de llibertat, la persona o autoritat sota la custòdia de la qual es trobi, així com tota altra circumstància rellevant.

Article 10

L' autoritat o persona sota la custòdia de la qual es trobi la persona privada de llibertat està obligada a posar, immediatament, en coneixement del batlle la petició escrita o verbal que se li formuli. Igualment obligats estan totes les demés autoritats, agents i funcionaris a qui el detingut els faci la petició.

Article 11

Rebuda la petició, el batlle en dóna immediatament trasllat al Ministeri Fiscal i, sense esperar l' informe d' aquest, dicta aute ordenant la incoació de la causa o denegant la petició i arxivant les actuacions. Si l' aute és denegatori ha de ser motivat. Contra l' aute es pot interposar recurs en un termini de dos dies davant el Tribunal de Corts. El magistrat designat ha de resoldre en el termini de cinc dies amb l' audiència prèvia de les parts.

Article 12

L' aute d' incoació serà notificat immediatament a l' autoritat o persona a disposició o en poder de la qual es trobi la persona privada de llibertat, amb el manament de que sigui posada a disposició del batlle sense pretext ni demora. Alternativament, el batlle podrà al seu criteri constituir-se ell mateix en el lloc on es trobi la persona detinguda i l' autoritat o persona que la tingui detinguda.

Article 13

En presència física del detingut o del seu mandatari, el batlle escolta les al·legacions verbals i recull o incorpora les manifestacions o els escrits que puguin fer o presentar el detingut o el seu mandatari, el Ministeri Fiscal, l' autoritat, l' agent o el funcionari que hagi ordenat o practicat la detenció o, en tot cas, la persona sota la custòdia de la qual es troba el detingut.

El Batlle admetrà, si les estima pertinents, les proves que aportin les persones referides en l' apartat anterior i les que proposin que puguin practicar-se en l' acte.

En el termini de 24 hores, comptades des que sigui dictat l' aute d' incoació, el batlle practicarà totes les actuacions a què es refereix aquest article i dictarà l' aute que procedeixi. L' aute podrà ésser objecte de recurs en les condicions de l' article precedent, a un sol efecte.

Article 14

La resolució haurà de contenir els pronunciaments permetent d' assegurar la protecció del dret fonamental vulnerat. Si la detenció apareix ésser il·legal ordenarà la immediata posta en llibertat del detingut sense perjudici de que es procedeixi per la via penal.

Secció segona. Procediment previst en l' article 41.1 de la Constitució

Article 15

En cas de lesió als drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV de la Constitució, es podrà presentar demanda inclús verbal al batlle de guàrdia per garantir el respecte dels drets fonamentals o fer cessar la situació il·lícita. Aquest convocarà les parts implicades i després d' escoltar-les i practicar les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba