Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/58
www.bopa.ad
6 de maig del 2015Núm. 38
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de
la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament
tributari
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei de 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que
encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modicacions normatives,
publiqui al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós
de les normes tributàries, incloent-hi totes les modicacions aportades;
A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015, ha aprovat el Decret
següent:
Article únic
S’ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 21/2014,
del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, modicada per la Llei 36/2014, de l’11 de desembre,
de modicació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
Disposició nal única
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per coneixement general.
Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2015-05-05
13:05:38
GOVERN
2/58
www.bopa.ad
6 de maig del 2015Núm. 38
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament
tributari
Títol I. Disposicions generals
Capítol primer. De la naturalesa, el concepte i els principis generals
Article 1
Naturalesa i abast
1. Aquesta Llei estableix les normes generals i els principis bàsics que constitueixen el règim jurídic del
sistema tributari i pels quals, a manca de llei especíca en contra, es regeixen els tributs i les relacions entre
l’Administració tributària i els obligats tributaris.
2. Allò establert en aquesta Llei és aplicable a tot el territori del Principat d’Andorra i a tots els obligats
tributaris, tant si són residents com si no ho són.
Article 2
Concepte, ns i classes de tributs
1. És tribut el recurs de les nances públiques consistent en una prestació dinerària obligatòria, establerta
a càrrec dels obligats tributaris que, com a conseqüència de la realització del supòsit de fet establert a la
Llei, tinguin el deure de contribuir, per tal d’atendre la realització dels principis i les nalitats que conté la
Constitució.
2. El rendiment dels tributs es destina a nançar indistintament el conjunt de les obligacions econòmi-
ques de les nances públiques, llevat de les contribucions especials o dels tributs als quals la llei atribueix
nalitats determinades.
3. Són elements essencials dels tributs les determinacions del fet generador, dels obligats tributaris, de
la base de tributació, dels tipus de gravamen, de la meritació, de la quota i del deute tributari.
4. Les multes i sancions pecuniàries administratives o penals no són tributs.
5. Tampoc no són tributs els preus públics o les contraprestacions en diner satisfetes per la prestació de
serveis públics o la realització de funcions administratives que no són de sol·licitud o de recepció obligatòria.
6. Els tributs es classiquen en impostos, taxes i contribucions especials.
a) Els impostos són tributs, el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet indicador de capa-
citat econòmica de l’obligat tributari o de la persona o entitat que ha de suportar el gravamen i que mai
no depèn d’una activitat de l’Administració.
b) Les taxes són tributs el fet generador dels quals és la utilització privada o l’aprotament especial del
domini públic, la prestació d’un servei públic o la realització d’una funció administrativa de sol·licitud o
de recepció obligatòria que es refereix a l’obligat tributari, o l’afecta o el benecia de manera particular.
c) Les contribucions especials són tributs el fet generador dels quals és l’acord de realització de determi-
nades obres o l’establiment o l’ampliació dels serveis públics, sotmès al requisit d’ecàcia de la realitza-
ció efectiva, que produeixen, ultra el beneci general per a tota la comunitat, un augment de valor dels
béns de l’obligat tributari o el benecien especialment d’alguna manera.
Article 3
Principis de l’ordenació i aplicació del sistema tributari
1. El criteri de repartiment just de les càrregues tributàries en el Principat d’Andorra de tots els que con-
tribueixen al seu sosteniment es basa en el principi de capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari
basat en els principis de generalitat, igualtat i progressivitat que, en cap cas, podrà tenir abast conscador.
GOVERN
3/58
www.bopa.ad
6 de maig del 2015Núm. 38
Dipòsit legal: AND.2-2015
2. L’aplicació del sistema tributari es basa en els principis de proporcionalitat, ecàcia i limitació de les
despeses indirectes derivades del compliment d’obligacions formals i ha d’assegurar el respecte dels drets
i les garanties dels obligats tributaris als que es refereix l’article 27.
Article 4
Potestat tributària
1. Els tributs només poden ser establerts per llei.
2. Els comuns poden exigir tributs d’acord amb el que estableix la Constitució, la Llei qualicada de deli-
mitació de competències dels comuns, la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les nances comunals, la present
Llei i altres disposicions amb rang de llei.
3. La competència relativa a la regulació dels elements no subjectes a reserva de llei, i també pel que fa
al desplegament reglamentari de la legislació tributària xat en la present Llei, i a les lleis reguladores dels
tributs, correspon al Govern i als comuns quan aquestes lleis ho autoritzin.
4. A banda dels supòsits esmentats, atès que no són tributs, el Govern i els comuns poden crear i regular
preus públics, amb el benentès que la potestat d’ambdues administracions s’estén als preus públics de les
entitats parapúbliques i de dret públic que els siguin pròpies.
Article 5
Actes impugnables
L’exercici de la potestat reglamentària i els actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tenen
caràcter reglat i són impugnables en via administrativa i jurisdiccional en els termes previstos en aquesta
Llei i en la resta de l’ordenament jurídic.
Capítol segon. De les normes tributàries
Secció primera. Sistema normatiu
Article 6
Fonts de l’ordenament
1. Els tributs es regeixen, per ordre de prelació normativa:
a) Per la Constitució.
b) Pels tractats o convenis internacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària i, en particular,
pels convenis per evitar la doble imposició subscrits pel Principat d’Andorra amb tercers estats.
c) Per aquesta Llei i les lleis pròpies de cada tribut.
d) Pels reglaments dictats per al desenvolupament d’aquesta Llei, de les lleis reguladores de cada tribut
i de qualsevol altra llei d’abast tributari.
2. Amb caràcter supletori, també es regeixen per les disposicions generals del Codi de l’Administració,
per les normes del dret administratiu i pel dret comú.
Article 7
Reserva de llei
1. Es regulen necessàriament per llei:
a) El fet generador, l’obligat tributari, la base de tributació i de liquidació, el tipus de gravamen, la meritació
i la resta dels elements determinants del deute tributari.
b) Els supòsits que donen lloc al naixement de les obligacions tributàries de realitzar pagaments a compte
i el seu import màxim.
c) L’establiment, la modicació, la supressió i la pròrroga de les exempcions, de les reduccions, de les
deduccions i de la resta de bonicacions tributàries.
d) L’establiment i la modicació dels recàrrecs i de l’obligació d’abonar interessos de demora.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA