Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració.

Fecha de publicación13 Febrero 2019
Fecha06 Febrero 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta13
GOVERN
1/48
www.bopa.ad
13 de febrer del 2019Núm. 13
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició nal primera de la Llei 10/2018, del
17 de maig, qualicada de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada
d’immigració, segons la qual s’encarrega al Govern que, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra el text consolidat de la
Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració, que inclogui les modicacions
introduïdes ns a l’actualitat en aquesta Llei;
Vist que, en compliment del que preveu la disposició nal primera de la Llei 10/2018, es refon en aquest
Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei
qualicada d’immigració, on s’inclouen les modicacions que dimanen de la Llei 16/2013 del 10 d’octubre,
de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració; de la Llei
14/2016, del 28 de juliol, qualicada de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la
Llei qualicada d’immigració; de la Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràc d’éssers
humans i protegir-ne les víctimes; de la Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per
raons humanitàries, i de la Llei 10/2018, del 17 de maig, qualicada de modicació de la Llei 9/2012, del 31
de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració;
Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, deroga-
tòria i nal de la Llei 9/2012, les disposicions derogatòria i nals de la Llei 16/2013 i les disposicions nals
de les Lleis 14/2016, 9/2017, 4/2018 i 10/2018;
Al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat
jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis referides porta causa;
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern,
en la sessió del 6 de febrer del 2019, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig,
de modicació de la Llei qualicada d’immigració, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret legislatiu de l’1 de febrer del 2017, de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31
de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 6 de febrer del 2019
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
02-12
08:04:13
GOVERN
2/48
www.bopa.ad
13 de febrer del 2019Núm. 13
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei
qualificada d’immigració
Títol I. De l’àmbit d’aplicació de la Llei
Article 1. Àmbit d’aplicació general
Aquesta Llei regula l’entrada, el sojorn i l’establiment al Principat d’Andorra de les persones que no són de
nacionalitat andorrana.
Article 2. Tractats i acords internacionals
Aquesta Llei s’aplica en tot el que no està previst en els tractats i acords internacionals en virtut dels quals
el Principat d’Andorra s’hagi obligat en la matèria.
Article 3. Normes generals d’aplicació al personal d’una ambaixada, d’una ocina consular, d’una missió
permanent o d’una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d’una organització
internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra
Les condicions d’entrada, sojorn i establiment al Principat d’Andorra dels estrangers que siguin funcio-
naris acreditats o membres acreditats del personal administratiu i tècnic o del personal de servei d’una
ambaixada, d’una ocina consular, d’una missió permanent, d’una delegació estrangera en un organisme
intergovernamental, o d’una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, i/o el
nomenament dels quals hagi estat comunicat al Govern d’Andorra, així com dels familiars que convisquin
amb ells, queden regulades pels tractats internacionals en virtut dels quals el Principat d’Andorra s’hagi
obligat i per la normativa nacional vigent en la matèria.
Article 4. Personal d’una ambaixada, d’una ocina consular, d’una missió permanent o d’una delegació
estrangera en un organisme intergovernamental, o d’una organització internacional o intergovernamental,
amb seu a Andorra, que no hi treballa de forma exclusiva
Els estrangers membres del personal administratiu i tècnic o del personal de servei d’una ambaixada, d’una
ocina consular, d’una missió permanent o d’una delegació estrangera en un organisme intergovernamen-
tal, o d’una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, així com els familiars que
convisquin amb ells queden sotmesos a les disposicions d’aquesta Llei si volen exercir al Principat d’Andorra
una altra activitat assalariada o no assalariada de caràcter lucratiu.
Títol II. Dels òrgans competents en matèria d’immigració i de llurs
atribucions
Article 5. Competències del Govern
El Govern, d’acord amb les previsions establertes a la Llei, determina la política general en matèria d’immi-
gració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país. A aquest , el Govern es dota dels ins-
truments i serveis oportuns per obtenir, tractar i analitzar totes les dades i informacions útils en la matèria
i regular els uxos migratoris.
El Govern estructura, organitza i atribueix competències als serveis administratius que asseguren la gestió
administrativa de la immigració.
Article 6. Competències del ministre encarregat d’Interior
A més de les competències que aquesta Llei li atribueix de forma expressa, el ministre encarregat d’Inte-
rior tutela i coordina el Servei d’Immigració i el Servei Mèdic d’Immigració, així com tots els altres serveis
i instruments que puguin ser creats en el futur per col·laborar en la missió de gestió administrativa de la
immigració.
GOVERN
3/48
www.bopa.ad
13 de febrer del 2019Núm. 13
Dipòsit legal: AND.2-2015
Títol III. Del Registre Central d’Immigració
Article 7. Creació del Registre Central d’Immigració
Es crea el Registre Central d’Immigració, que centralitza tots els expedients i les dades referents a la situació
d’immigració de tots els estrangers al Principat d’Andorra.
El Servei d’Immigració és l’únic servei habilitat per gestionar el Registre Central d’Immigració, sota l’autoritat
del ministre encarregat d’Interior.
El Govern ha de regular per via reglamentària el funcionament del Registre Central d’Immigració.
Article 8. Inscripció al Registre Central d’Immigració
1. El Servei d’Immigració ha d’inscriure al Registre Central d’Immigració tots els estrangers, llevat dels que
sojornin al Principat d’Andorra en situació de règim turístic.
2. La situació d’immigració d’un estranger al Principat d’Andorra s’acredita únicament i exclusiva per la
informació que gura al Registre Central d’Immigració.
La inscripció en altres registres administratius que depenen de l’Administració general, d’una corporació
local o d’un organisme públic o parapúblic no acredita la situació d’immigració d’un estranger.
3. Quan la inscripció en algun registre administratiu pressuposa una situació d’immigració diferent del règim
turístic, l’administració o l’organisme concernit no pot registrar l’estranger sense vericar-ne la inscripció
prèvia al Registre Central d’Immigració.
4. El Govern ha de vetllar per assegurar la coordinació entre el Registre Central d’Immigració i la resta de
registres administratius.
5. El document acreditatiu de la situació d’immigració és la targeta que el Servei d’Immigració lliura en el
moment de concedir o renovar una autorització. D’aquest document només se’n pot lliurar una còpia al
titular, o al seu representant legal, en cas de pèrdua, robatori o destrucció, degudament acreditats en la
forma que s’estableixi per reglament.
Article 9. Protecció de les dades del Registre Central d’Immigració
Correspon al Govern adoptar totes les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter con-
dencial de les dades del Registre Central d’Immigració.
Article 10. Accés a les dades del Registre Central d’Immigració
Tot estranger té dret a sol·licitar la comunicació de les dades del Registre Central d’Immigració que l’afecten
o que afecten els menors d’edat o els majors incapacitats dels quals és el representant o tutor legal.
El Servei d’Immigració és l’òrgan davant del qual s’exerceixen els drets d’informació, accés i recticació en
relació amb el Registre Central d’Immigració, en els termes previstos en la legislació sobre protecció de
dades personals. Davant d’aquest Registre no es poden exercir els drets de supressió i oposició.
El Servei d’Immigració lliura certicats d’inscripció i de baixa del Registre i certicats que acrediten la situació
d’immigració d’un estranger al país.
Els membres del Cos de Policia i el personal del Departament de Treball poden sol·licitar la consulta del
Registre Central d’Immigració als responsables del dit Registre, d’acord amb les prescripcions de la Llei
15/2003, del 18 de desembre, qualicada de protecció de dades personals.
Títol IV. De l’entrada al Principat d’Andorra
Article 11. Documents i visats
1. Llevat de disposició especial prevista per un conveni internacional aprovat pel Consell General i vigent
al Principat d’Andorra, per entrar en territori andorrà, un estranger ha d’estar en possessió d’un passaport
o d’un document de viatge, reconegut internacionalment, vàlidament expedit pel seu estat d’origen o de

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR