Decret legislatiu de l' 1-02-17 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració.

 
EXTRACTO GRATUITO
GL20170202_09_32_06

Decret

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 14/2016, del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració, segons la qual s' encarrega al Govern que, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data d' entrada en vigor d' aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text consolidat de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració, que inclogui les modificacions introduïdes fins al moment en aquesta Llei;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 14/2016, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2012, on s' inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 16/2013 i 14/2016;

Vist que, d' altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final de la Llei 9/2012; les disposicions derogatòria i finals de la Llei 16/2013, i les disposicions finals de la Llei 14/2016.

Al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d' aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d' aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d' Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l' 1 de febrer del 2017, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració, que entrarà en vigor l' endemà de ser-hi publicat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 26 de març del 2014, de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 de febrer del 2017

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració

Títol I. De l' àmbit d' aplicació de la Llei

Article 1. Àmbit d' aplicació general

Aquesta Llei regula l' entrada, el sojorn i l' establiment al Principat d' Andorra de les persones que no són de nacionalitat andorrana.

Article 2. Tractats i acords internacionals

Aquesta Llei s' aplica en tot el que no està previst en els tractats i acords internacionals en virtut dels quals el Principat d' Andorra s' hagi obligat en la matèria.

Article 3. Normes generals d' aplicació al personal d' una ambaixada, d' una oficina consular, d' una missió permanent o d' una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d' una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra

Les condicions d' entrada, sojorn i establiment al Principat d' Andorra dels estrangers que siguin funcionaris acreditats o membres acreditats del personal administratiu i tècnic o del personal de servei d' una ambaixada, d' una oficina consular, d' una missió permanent, d' una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d' una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, i/o el nomenament dels quals hagi estat comunicat al Govern d' Andorra, així com dels familiars que convisquin amb ells, queden regulades pels tractats internacionals en virtut dels quals el Principat d' Andorra s' hagi obligat i per la normativa nacional vigent en la matèria.

Article 4. Personal d' una ambaixada, d' una oficina consular, d' una missió permanent o d' una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d' una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, que no hi treballa de forma exclusiva

Els estrangers membres del personal administratiu i tècnic o del personal de servei d' una ambaixada, d' una oficina consular, d' una missió permanent o d' una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d' una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, així com els familiars que convisquin amb ells queden sotmesos a les disposicions d' aquesta Llei si volen exercir al Principat d' Andorra una altra activitat assalariada o no assalariada de caràcter lucratiu.

Títol II. Dels òrgans competents en matèria d' immigració i de llurs atribucions

Article 5. Competències del Govern

El Govern, d' acord amb les previsions establertes a la Llei, determina la política general en matèria d' immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país. A aquest fi, el Govern es dota dels instruments i serveis oportuns per obtenir, tractar i analitzar totes les dades i informacions útils en la matèria i regular els fluxos migratoris.

El Govern estructura, organitza i atribueix competències als serveis administratius que asseguren la gestió administrativa de la immigració.

Article 6. Competències del ministre encarregat d' Interior

A més de les competències que aquesta Llei li atribueix de forma expressa, el ministre encarregat d' Interior tutela i coordina el Servei d' Immigració i el Servei Mèdic d' Immigració, així com tots els altres serveis i instruments que puguin ser creats en el futur per col·laborar en la missió de gestió administrativa de la immigració.

Títol III. Del Registre Central d' Immigració

Article 7. Creació del Registre Central d' Immigració

Es crea el Registre Central d' Immigració, que centralitza tots els expedients i les dades referents a la situació d' immigració de tots els estrangers al Principat d' Andorra.

El Servei d' Immigració és l' únic servei habilitat per gestionar el Registre Central d' Immigració, sota l' autoritat del ministre encarregat d' Interior.

El Govern ha de regular per via reglamentària el funcionament del Registre Central d' Immigració.

Article 8. Inscripció al Registre Central d' Immigració

1. El Servei d' Immigració ha d' inscriure al Registre Central d' Immigració tots els estrangers, llevat dels que sojornin al Principat d' Andorra en situació de règim turístic.

2. La situació d' immigració d' un estranger al Principat d' Andorra s' acredita únicament i exclusiva per la informació que figura al Registre Central d' Immigració.

La inscripció en altres registres administratius que depenen de l' Administració general, d' una corporació local o d' un organisme públic o parapúblic no acredita la situació d' immigració d' un estranger.

3. Quan la inscripció en algun registre administratiu pressuposa una situació d' immigració diferent del règim turístic, l' administració o l' organisme concernit no pot registrar l' estranger sense verificar-ne la inscripció prèvia al Registre Central d' Immigració.

4. El Govern ha de vetllar per assegurar la coordinació entre el Registre Central d' Immigració i la resta de registres administratius.

5. El document acreditatiu de la situació d' immigració és la targeta que el Servei d' Immigració lliura en el moment de concedir o renovar una autorització. D' aquest document només se' n pot lliurar una còpia al titular, o al seu representant legal, en cas de pèrdua, robatori o destrucció, degudament acreditats en la forma que s' estableixi per reglament.

Article 9. Protecció de les dades del Registre Central d' Immigració

Correspon al Govern adoptar totes les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter confidencial de les dades del Registre Central d' Immigració.

Article 10. Accés a les dades del Registre Central d' Immigració

Tot estranger té dret a sol·licitar la comunicació de les dades del Registre Central d' Immigració que l' afecten o que afecten els menors d' edat o els majors incapacitats dels quals és el representant o tutor legal.

El Servei d' Immigració és l' òrgan davant del qual s' exerceixen els drets d' informació, accés i rectificació en relació amb el Registre Central d' Immigració, en els termes previstos en la legislació sobre protecció de dades personals. Davant d' aquest Registre no es poden exercir els drets de supressió i oposició.

El Servei d' Immigració lliura certificats d' inscripció i de baixa del Registre i certificats que acrediten la situació d' immigració d' un estranger al país.

Els membres del Cos de Policia i el personal del Departament de Treball poden sol·licitar la consulta del Registre Central d' Immigració als responsables del dit Registre, d' acord amb les prescripcions de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Títol IV. De l' entrada al Principat d' Andorra

Article 11. Documents i visats

1. Llevat de disposició especial prevista per un conveni internacional aprovat pel Consell General i vigent al Principat d' Andorra, per entrar en territori andorrà, un estranger ha d' estar en possessió d' un passaport o d' un document de viatge, reconegut internacionalment, vàlidament expedit pel seu estat d' origen o de procedència o per una organització internacional habilitada a aquest efecte en dret internacional, que acrediti la seva identitat i nacionalitat i que estigui vigent.

2. Un nacional d' un estat membre de la Unió Europea i de l' Espai Econòmic Europeu pot entrar en territori andorrà si posseeix un document nacional d' identitat en vigor.

3. Els documents referits no han de presentar cap indici d' haver estat manipulats, alterats o falsificats. Les fotografies que continguin han de correspondre a la semblança de la persona que declara ser-ne titular.

Article 12. Salut pública

Els estrangers que desitgen entrar al Principat d' Andorra no poden representar un risc greu per a la salut pública. El Govern...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA