Edicte del 9 de juliol del 2014 pel qual es delega la presidència de la mesa de contractació del Servei de Telecomunicacions d’Andorra.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

Vist l’article 19.4 de la llei de contractació pública del 9 de novembre del 2000.

Vist l’article 34 del codi de l’administració del 29 de març del 1989.

El Sr. Jordi ALCOBÉ FONT, President del Consell d’Administració del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, en conformitat amb l’acord del Consell d’Administració de data 9 de juliol de 2014, acorda:

Autoritzar la delegació de la presidència de la mesa de contractació del Servei de Telecomunicacions d’Andorra a favor de la Sra. Alexandra MAHÍA LOPEZ responsable de l’àrea de Compres i Logística o en el seu defecte, a favor del Sr. Antoni AMBATLLE MARTIN...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA