Disposicions legal

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions

1740

 1. Instructa ais Batlles

  Instructa ais Senyors Batlles per sa administrado de Justicia, tant en lo civil com en lo criminal, dels drets tocants a ells y dietes, que debie ser escrita y posada en lo capítol 5 del llibre 2 de la present obra parlant dels Batlles, antes de ses obligacions, folio. Esta instructa fon feta per la direcsio de cert Batlle en les Corts se tini>ueren lo any 1740.

  En Justicia criminal

  Primo. Los Senyors Batlles encomanaran ab tota expresio ais oficiáis de justicia, com son Capitans y Deseners, en lo dia de la resenya o mostra de armes de les parroquies, que estos sien vigilants y zelosos ab tot cuydado per la quietut y tranquilitat dels pobles que son cuydado, de manera que invigilian per que no se cometien furts, no se visque escandalosament en los pobles, bordes ni montanyes y evitien rinyas y barallas, singularment en los hostals y tavernes, de manera que sempre y quant estos oficiáis tingan sospita probable de alguna de les coses dalt mencionades, se faran donar assitencia, ja ab armes curtes o llargues, rondaran de nit quant los aparega y capturaran a qui encontraran en delicie y ne donaran part al Batlle.

  Item, sempre y quant arribara a noticia de algún dels Batlles que se haura comes algún delicte, o ja sie per via de instancia de acusacio o denuncia o delacio o altrament, passara lo Batlle a fer la averiguado o justificado de la noticia tindra; ab esta diferencia que en los cassos de atrocitat o atroces y graves, (com son homicidi, incendi, violencia, rapto, etc.), sera prompte ab la sola noticia en la captura de la persona a laqual se imputara lo delicte. En los altres casos, com se ha dit, passara lo Batlle secretament y ab tota cautela en justificar [537] y averiguar la noticia; y constantli del delicte y delinquent, fara o manara capturarlo.

  Item, ais delinquents de delictes atrossos o graves dalt expressats, lo posara 8 o

  9 guardes; ais delinquents empero de delictes leves los posara 2 o 3 guardes, recomanantlos lo presoner ab penas pecuniarias menos crescudes, proporcionant las penas, tant en lo un cas com en lo altre, segons la qualitat del delicte y persona delinquent. Podra ayxi mateyx lo Batlle alguna vegada, en los delictes petits, deyxar

  10 presoner o presoners ab sols los grillons o seps sens guarda alguna, bayx la conminacio de penas al Batlle ben vistas o altras arbitrarias a la Cort.

  Item, luego de tenir al delinquent capturat, passara lo Batlle en rebrer informacions o informacio, absumintse Notari que la escrigue, rebent dos o tres testimonis, y fortificara la enquesta. Locual fet, passara a informar a un dels dos Veguers, alqual presentara la informacio afi de que puga decernir si lo capturat podra manlleutarse o si sera precis obrir las Corts per lo coneyxement de sa causa.

  Item, sempre que se esdevinga haberhi alguna mort o ferida, passara a la visura del cadáver o ferida, formantse son acte que parara en mans del Notari que per dit efecte se tindra.

  Item, se adverteyx ais Batlles que per ninguna especie de deute posien persona alguna en preso o en arrest, per ser directament contra privilegi de la Valí.

  Item, si troven alguna persona que sens tenir jurisdicsio dins les presents Valls la exercesque en ellas, serán promptes a la captura de dita persona, y ne donaran part ais Senyors Veguers o Veguer, lo que tambe manaran observar ais oficiáis de justicia en lo dia de les ressenyes o mostras de armas.

  [538] Item, si alsdits Batlles o oficiáis de justicia sel's fe alguna instancia o requeriment de captura de alguna persona, encara que sie estrangera, justificada y averiguada la instancia o requeriment, passara a sa execussio, donantne part después ais Senyors Veguers; pero de ninguna manera entregant la persona capturada, laqual posaran en custodia ab guardas de la térra, a gastos y dispesas de la persona instant o requirent; y en tot se faran pagar sos trevalls, tan de justicia com de guardarlo.

  Item, no permetran los Batlles dins las presents Valls ni los altres oficiáis de justicia que ningún foraster portia armes de foch, encara que sian soldats o guardes, a no ser que fos ab expressa llicencia o vagin acompanyant a alguna persona de distincio y en qui no puga cabrer alguna sinistra opinio o sospita.

  Item, no permetran los Batlles portat armes curtes, o pistóles o punyals, si no es a las personas provectes, com son Consols, Concel1ers, prohoms, y a qui no piga cabrer ninguna sinistra opinio; com tambe no permetran galejar, singularment a les nits, sens expressa llicencia de qui la pugue donar, prenent ais contraventors las pistolas sempre que los aparegue.

  Sempre y quant se fara al Batlle denunciacio per alguna part interessada de ser alguna donsella gravada per haber tingut acte carnal o actes ab algún solter, bayx paraula de casament o matrimoni, o altrament que lodit solter dega lo honor a la donsella denunciant, encara que no sie gravada, en estos casos, si la denunciacio se fa ab instancia, eo formant part civil, passara lo Batlle, verificada la denunciacio (y sens verificarla en cas de haberhi perill de la tardansa), a la captura de la persona contra laqual se ha denunciat, posantla en preso, ab guardas, una o dos, a gastos del denunciador instant; si empero la denuncuacio se fara merament, sens instancia alguna, en tal cas remetra lo Batlle a la per [539] sona instant al Vicari General de Urgell; pues son estas causas mixtes de espiritual jurisdicsio. Y en tots los predits casos sempre donara lo Batlle part a un del Senyors Veguers, afi de posarse a cubert.

  Vero, nuncio,inseguit lo manament de dit honorable Batlle, a cridat per tres vegades: «Cadáver alsa t' que la Justicia te demana.» Y vehent que es m,ort, lo ha cridat que diga qui l'ha mort. Del que fa relacio a mi, lo nottari infrascrit, dit nuncio que lodit cadáver es mort, perqué no ou ni parle. més avant, dit honorable Batlle, inseguint dit acte de justicia, a manat a Francisco Escabros, cirurgia de ladita vila de Sant-Julia, que segons son art de cirurgia visuras y regonegues si es mort de mort corporal y natural o violenta lodit cadáver que esta aqui llansat en térra ab la forma se ha dit. E lodit Francisco Escabros, cirurgia, inseguint lo manament de dit hon. Batlle, ha visurat y reconegut lodit cadáver, y fa relacio que lo cadáver de dit homme incognit te una ferida penetran a la part interior del pit, cerca la boca del cor, feta ab instrument cortant, altra ferida a la part superior del cap, feta ab instrument contundent, com es un garrot, y altra contusio que se encontra a la part esquerra, baix les costelles falses; y diu, segons lo art de cirurgia ensenya, se que aquelles que s'diuhen mortal o plurimum.

  De lasquals cosas han requerit a mi, lo nottari infrascrit, formalisas lo present acte. Que executi. Assent presents per testimonis Pere Solana, treballador, y Antón Palmolines, fadri, treballador, los dos de ladita vila de Sant-Julia.

  En poder de mi, Thomas Palmitjavila y Picart, nottari.

  1797

 2. Manlleuta del 12 d'octubre

  Acte de manlleuta de Miquel D. alias P., traballador del lloch de Canillo.

  Dia 12 de Octubre 1797, en la vila de Andorra, Miquel D. alias R, treballador del lloch de Canillo, de les presents Valls, per provisio del Illre Mr Pere-Joan Fiter y Cel1era, del lloch de Ordino, per lo Molt Illre Sor Subcolector de espolis y vacants Veguer de las expressadas Valls, pres y detingut en la casa de la Valí per instancia de Pau Vicens, pages del lloch de Malfet, de la parroquia de la vila de Agramunt, per motiu de tenir dit D. lo bestiar de llana de citat Vicent a mitg guany y haverlo venut sens permis del referit Vicens y no haver volgut declara las personas a qui lo havia venut o altrement fet correr, y per las demes rahons contengudas en la confessio per dit D. feta al honorable Miquel Puig, Batlle de las presents Valls, ais 8 dies del corrents més y any, y per eixir de dita preso conve y en bona fee promet al mencionat Illre Sor Veguer que sempre y quant sera cridat per ell, altre Veguer o Batlle de ditas Valls, compareixera en las Corts de las mateixas Valls, baix la pena de cent lliuras barcelonesas. Per laqual pena dona per fermansa a Antón G., pages del lloch de Sartes, de la parroquia de la vila de Sant-Julia, de las repetidas Valls; loqual aqui present accepta lo carrech de dita fermesa, renunciant a la lley que diu que primer sia executat lo principal de la fermansa, y a altre que diu que, faltant lo principal, sia llevat lo accesori.

  Y tan principal com fermanda ne obligan tots sos bens y drets y del altre de ells a solas, mobles e immobles, haguts y per haver, ab totas renunciacions de dret y estil y ab jurament llargament.

  Son testimonis Antón L., parayre, y Pere R, treballador, los dos de dita villa de Andorra.

  En poder del dt Thomas Palmitjavila y Picart, nottari publich del lloch de Encamp, havent intervingut en nom y com a substituí seu jo, Ignasi Soldevila, nottari publich de ditas Valls.

  1763

 3. Extractes del Politar Llibre II [166]

  dels Ministres y oficiáis cíe justicia y ciernes a ella concernent en les Valls de Andorra

  Com en lo superior llibre se age tractat de la historia y dominis de les Valls de andorra y conseguentment de sos Princeps, me ha aparegut tractar en lo segon llibre de la administrado de la justicia en ellas, y com ella tingue son origen en los Princeps y estos no la administrien regularment per si, sino per medi de ministres y oficiáis, es conseguent de haberse de tractar de estos en est llibre, y aixi en ell

  Aransel que se deu observar y guardar en la percepcio de salaris en la Judicatura de les Valls de Andorra, loqual se copiara y se posara en una taula publica en la Curia o Escrivania de dites Valls.

  Criminal

  [190] En lo criminal, totas las penas pecuniarias a que están condemnats los rcos, ja sie per sentencia, ja per composicio de delictes y penas trencadas, se posan en los araris o arxius de la 111? Cort, y de tots los emoluments de la justicia que se trabaran en los araris o arxius de la Cort o que serán de esta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR