Edicte del 10-05-19 pel qual es notifica una provisió de constrenyiment en l' expedient 0096/18 al Sr. Joao Lima Moreira propietari de l' animal inclòs a l' esmentat expedient sancionador.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
15 de maig del 2019Núm. 43
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Es notica al Sr. Joao Lima Moreira, propietari d’un gos potencialment perillós identicat amb el núm.
941000016653027, que va formar part dels fets inclosos a l’expedient sancionador 0096/18, actualment
en parador desconegut, que el director del Departament d’Agricultura, el dia 8 d’abril del 2019, va dictar
resolució de provisió de constrenyiment per la que, en l’expedient sancionador incoat amb el número
0096/18, es xa el deute a càrrec del propietari de l’animal de companyia, en l’import total de 726,02€, que
es desglossa de la manera següent:
- Sanció: 660,01€
- Recàrrec del 10%: 66,00€
TOTAL: 726,02 €
El pagament de l’esmentat deute haurà de fer-se efectiu a les dependències del Departament d’Agricultura,
a la primera planta de l’edici Rull, situat al camí de la Grau, s/n d’Andorra la Vella. S’haurà de fer dins del
termini de un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta provisió de constrenyiment
al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, d’acord amb l’article 51.4 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de
bases de l’ordenament tributari.
En cas que no faci efectiu aquest import en el termini esmentat anteriorment, es procedirà per via d’exe-
cució forçosa, mitjançant la tramesa de l’expedient al saig, la qual cosa comportarà l’increment del recàrrec
ns al 20%, la reclamació de l’interès moratori, i de les despeses i les costes derivades de la intervenció del
saig, a càrrec de la persona executada.
De conformitat amb el que estableix l’article 124,3 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, posat en relació amb l’article 107 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament
tributari, contra aquesta resolució pot interposar-se recurs davant del Govern en el termini màxim d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva noticació.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi esmentat, la interposició de recurs no suspendrà l’execució de
l’acte impugnat.
I a l’efecte de noticació al Sr. Joao Lima Moreira, propietari de l’animal de companyia, atesa la impossibilitat
de noticar-la-hi personalment, es publica aquest edicte a 10 de maig del 2019.
Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
05-14
11:37:17

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA