Edicte del 10-1-2022 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle marca Fiat, model Scudo, matrícula H0393.

Fecha10 Enero 2022
Fecha de publicación12 Enero 2022
Número de Gaceta4
SAIG
1/2
www.bopa.ad
12 de gener del 2022Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 10-1-2022 pel qual s’anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle marca
Fiat, model Scudo, matrícula H0393.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener,
núm. 11, edici Eland Unió 5è-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modi-
cada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
A sol·licitud de la societat Fustes i Derivats, SL, havent designat com a domicili a efectes de noticació aquest
despatx professional,
Faig saber que, obrant en execució de la Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 30 d’abril del 2014, en
el marc de la causa 3100363/2011, esdevinguda ferma i executiva, he acordat l’alienació i venda en primera
pública subhasta del següent vehicle, d’acord amb el detall i condicions següents:
Descripció del bé
Tipologia: vehicle furgoneta marca Fiat, model Scudo, matrícula H0393.
Situació: actualment dipositat en un aparcament situat a la parròquia de la Massana.
Informació de la subhasta
Número de subhasta: primera
Valoració del vehicle: dos mil dos-cents euros (2.200,00.-€), segons en resulta del peritatge realitzat, per
TAI Enginyeria, el 26 de novembre del 2021. Aquesta valoració es troba a disposició de qualsevol persona
interessada al despatx professional del saig responsable de la subhasta.
Tipus de sortida: el preu de sortida del vehicle referit serà de mil nou-cents vuitanta euros (1.980,00.-€)
corresponent al 90% del valor de taxació.
El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient d’entre els què hi concorrin.
S’adverteix als interessats que el bé que es pretén subhastar es troba embargat en el marc del present
procediment. No obstant això, una volta l’adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d’adquisició i se li no-
tiqui l’Aute d’adjudicació denitiva se sol·licitarà l’aixecament de les mesures d’embargament.
Altrament s’informa als interessats que el vehicle en qüestió presenta un deute vers el Govern d’Andor-
ra, corresponent a les taxes de vehicles pendents, per import de vuitanta-dos euros amb seixanta-cinc
cèntims (82,65 €), segons acredita el certicat de deute tributari emès, el 3 de gener del 2022.
Saig que tramita l’expedient: Despatx professional de saig Xavier Granyó, situat al carrer del Fener, núm.:
11, 5è-2a, d’Andorra la Vella, telèfon de contacte +376 765765
Lloc de celebració de la subhasta: Batllia d’Andorra – Nova Seu de la Justícia, C. Baixada del Molí, núm.
2-4, d’Andorra la Vella.
Data i hora d’inici: 1 de febrer del 2022, a les 18:00 hores.
Condicions de la subhasta
Segons les disposicions de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, s’adverteix expressa-
ment als interessats del següent:
1.- Pel sol fet de participar a la subhasta, els licitadors, en cas d’esdevenir adjudicataris, admeten i accepten
quedar subrogats en la responsabilitat que se’n derivi.
Subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-11
13:02:01

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR