Edicte de 10-1-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de la Sra. Cristina Rossell Badia.

Fecha10 Enero 2022
Fecha de publicación12 Enero 2022
Número de Gaceta4
SAIG
1/1
www.bopa.ad
12 de gener del 2022Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de 10-1-2022 pel qual es notica l’acord per deixar sense efecte l’embargament travat sobre els
béns i drets de la Sra. Cristina Rossell Badia.
Jo, Goretti López Jáuregui, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau
Casals, núm. 8, Edici Cornella II, 2on-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27
d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig
modicada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d’abril, modicada per la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi
de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modicació de la Llei 24/2018, del 18
d’octubre, del Codi de procediment civil i nalment per la Llei 5/2021, del 8 d’abril, de modicació de la Llei
24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil.
A sol·licitud de la Sra. Patricia Bottarini del Campo, havent designat aquest despatx professional com a
domicili a efectes de noticació.
Obrant en execució de les quantitats líquides - determinables o determinades amb simples operacions
aritmètiques, sense la tramitació del pertinent procediment davant els Tribunals - contingudes l’Aute dictat
per l’Hble. Batlle Sra. Nadia Alís Cirera, en data 17 de febrer del 2020, en el marc de la causa Ordre Judicial
1000586/2019, esdevingut executiu.
Faig saber:
Que, el 10 de gener de 2022 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18
de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, notico que he acordat
Deixar sense efecte l’embargament travat sobre els béns i drets de la Sra. Cristina Rossell Badia, en execució
de l’expedient número EX-CV/20-007281-G, per un import de dos-cents quaranta-un euros amb quaran-
ta-tres cèntims (241,43 €) en concepte de principal i costes, per haver-se consignat dit import prop el meu
despatx professional, per mitjà del producte de l’embargament en entitats de crèdit o dipòsit.
El present acord pot ser impugnat davant del batlle o del tribunal que ha dictat la resolució judicial que es
pretén executar, dins els tretze (13) dies hàbils següents al dia en què s’hagi noticat, havent d’informar al
saig de la interposició del mateix, mitjançant còpia de l’escrit d’impugnació. Aquesta impugnació es tramita
i es resol de conformitat amb les normes de procediment vigents.
I als efectes de noticació de l’acord de deixar sense efecte l’embargament a la Sra. Cristina Rossell Badia,
es publica aquest edicte.
Andorra la Vella, el 10 de gener del 2022
Goretti López Jáuregui
Saig del Principat d’Andorra
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-11
13:01:30

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR