Edicte de 10-1-2022 pel qual es notifica l' acord per deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Jordi Raventós Alegre.

Fecha10 Enero 2022
Fecha de publicación12 Enero 2022
Número de Gaceta4
SAIG
1/1
www.bopa.ad
12 de gener del 2022Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de 10-1-2022 pel qual es notica l’acord per deixar sense efecte l’embargament travat sobre els
béns i drets del Sr. Jordi Raventós Alegre.
Jo, Goretti López Jáuregui, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau
Casals, núm. 8, Edici Cornella II, 2on-2a, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27
d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig
modicada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d’abril, modicada per la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi
de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modicació de la Llei 24/2018, del 18
d’octubre, del Codi de procediment civil i nalment per la Llei 5/2021, del 8 d’abril, de modicació de la Llei
24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil.
A sol·licitud d’Andorra Telecom, SAU, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes
de noticació.
Obrant en execució de les quantitats líquides - determinades o determinables amb simples operacions
aritmètiques, sense la tramitació del pertinent procediment davant els Tribunals - contingudes a l’Aute
dictat per l’Hble. Batlle Sra. Immaculada Rodriguez Perez, en data 13 d’octubre del 2020, en el marc de la
causa Ordre Judicial 4000175/2020, esdevingut executiu.
Faig saber:
Que, el 10 de gener de 2022 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18
de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, notico que he acordat
Deixar sense efecte l’embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Jordi Raventós Alegre, en execució
de l’expedient número EX-CV/21-003354-G, per un import de dos-cents noranta-cinc euros amb setanta-set
cèntims (295,77 €) en concepte de principal i costes, per haver-se consignat dit import prop el meu despatx
professional, per mitjà pagament voluntari.
El present acord pot ser impugnat davant del batlle o del tribunal que ha dictat la resolució judicial que es
pretén executar, dins els tretze (13) dies hàbils següents al dia en què s’hagi noticat, havent d’informar al
saig de la interposició del mateix, mitjançant còpia de l’escrit d’impugnació. Aquesta impugnació es tramita
i es resol de conformitat amb les normes de procediment vigents.
I als efectes de noticació de l’acord de deixar sense efecte l’embargament al Sr. Jordi Raventós Alegre, es
publica aquest edicte.
Andorra la Vella, el 10 de gener del 2022
Goretti López Jáuregui
Saig del Principat d’Andorra
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-11
13:00:43

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR