Edicte del 10-10-2023 pel qual es fa pública l’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de neteja de l’edifici JOVIAL.

Fecha de publicación18 Octubre 2023
Número de Gaceta125
JOVIAL_2023_10_13_15_19_39

Edicte

Edicte del 10-10-2023 pel qual es fa pública l’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de neteja de l’edifici JOVIAL.

Vist l’Edicte del 19 de juliol del 2023 relatiu al concurs nacional per adjudicar, per lots, el servei de neteja de l’edifici JOVIAL;

JOVIAL, SLU, en la sessió del Consell d’Administració del 10 d’octubre del 2023, fa pública l’adjudicació definitiva següent:

- Anunci de la licitació: BOPA núm. 93, any 2023, del 26 de juliol del 2023

- Lots, identitat dels adjudicataris i imports:

- Lot 1: Neteja de les zones comunes de l’edifici JOVIAL, a l’empresa Neteges i Serveis de Qualitat, SL, per un import de 1.944,90 € mensuals, IGI inclòs.

- Lot 2: Neteja minuciosa d’un pis de l’edifici JOVIAL, a l’empresa Iris Serveis, per un import de 835,00 €, IGI inclòs, per a 10 intervencions.

- Lot 3: Neteja lleugera d’un pis de l’edifici JOVIAL, a l’empresa Iris Serveis, per un import de 417,50 €, IGI inclòs, per a 10 intervencions.

- Lot 4: Neteja minuciosa de les plantes -1 i -2 de l’aparcament de l’edifici JOVIAL, a l’empresa Iris Serveis, per un import de 418,00 €, IGI inclòs, per a 2 intervencions.

- Forma d’adjudicació: concurs

- Modalitat de contractació: ordinària

- Durada del contracte: 1 any, renovable automàticament per períodes anuals fins a un màxim de 6 anys.

Aquesta resolució no exhaureix la via administrativa, i d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, contra aquest acte s’hi pot interposar recurs administratiu davant del Consell d’Administració de JOVIAL, SLU en el termini d’un mes a comptar de la data de la seva notificació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 d’octubre del 2023

David Astrié Padilla
President
Consell d’Administració JOVIAL, SLU

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR