Edicte del 10-11-2021 pel qual es fa pública la contractació directa relativa a la campanya publicitària dels abonaments de 30 euros per a les línies de transport nacional regular de viatgers.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
Fecha10 Noviembre 2021
Número de Gaceta119
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 119
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 10-11-2021 pel qual es fa pública la contractació directa relativa a la campanya publicitària
dels abonaments de 30 euros per a les línies de transport nacional regular de viatgers.
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
b) Data de l’acord del Govern: 10-11-2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: VSA Comunicació, SAU
b) Denominació del treball: Campanya publicitària dels abonaments de 30 euros per a les línies de trans-
port nacional regular de viatgers
c) Preu cert: 8.253,28 euros
d) Localització: Escaldes-Engordany
e) Termini d’execució: cinc setmanes, del 30 d’agost del 2021 al 3 d’octubre del 2021
f) Partida pressupostària: 170-173-PROJ 0012-22620
g) Forma d’adjudicació: contractació directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
4. Legislació aplicable
Article 54.2.f de la Llei de contractació pública, modicat per la disposició nal tercera de la Llei 18/2019,
del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 10 de novembre del 2021
Per delegació
Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-16
14:05:35

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR