Edicte del 10-11-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de les obres de millores hidràuliques al riu Blanc i el riu Estret d' Encamp (fase II, riu Blanc), projecte núm. 0007/2020.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 119
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 10-11-2021 pel qual es fa pública l’adjudicació denitiva de les obres de millores hidràuliques
al riu Blanc i el riu Estret d’Encamp (fase II, riu Blanc), projecte núm. 0007/2020.
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Ministeri de Territori i Habitatge
b) Data de l’acord del Govern: 10-11-2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: TP Unitas
b) Denominació del treball: Obres de millores hidràuliques al riu Blanc i el riu Estret d’Encamp (fase II, riu
Blanc), projecte núm. 0007/2020
c) Localització: Encamp
d) Preu cert: 434.907,93 euros
e) Partida pressupostària: 550-555-60730/2007-0003
f) Termini d’execució: vint setmanes
g) Forma d’adjudicació: concurs nacional
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 99, any 2021, de data 22-9-2021
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 10 de novembre del 2021
Per delegació
Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-16
14:05:29

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR