Edicte del 10-3-2023 pel qual s' anuncia la realització de la tercera pública subhasta del vehicle furgoneta, marca Mercedes-Benz, model Vito 108 D, matrícula E6108.

Fecha de publicación15 Marzo 2023
Fecha10 Marzo 2023
Número de Gaceta37
SecciónSaig
SAIGS20230310_12_05_18

Edicte

Edicte del 10-3-2023 pel qual s' anuncia la realització de la tercera pública subhasta del vehicle furgoneta, marca Mercedes-Benz, model Vito 108 D, matrícula E6108.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

Faig saber que, obrant en la meva qualitat d' administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat Construccions Buiques, SLU, designat en mèrits de l' Aute dictat el 16 de març del 2022, en el marc de la causa núm. 4000524/2021, he acordat l' alienació i venda en tercera pública subhasta del següent vehicle, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

Tipologia: vehicle furgoneta mixta, marca Mercedes-Benz, model Vito 108 D, matrícula E6108.

Situació: actualment dipositat en un aparcament situat a la Massana.

Informació de la subhasta

Número de subhasta: tercera

Valoració del vehicle: dos mil sis-cents euros (2.600,00.-' ), segons en resulta del peritatge realitzat, per TAI, SL, del 26 d' octubre del 2022. Aquesta valoració es troba a disposició de qualsevol persona interessada al despatx professional del saig responsable de la subhasta.

Tipus de sortida: el preu de sortida del vehicle referit serà de mil tres-cents euros (1.300,00.' ) corresponent al 50% del valor de taxació.

El bé subhastat s' adjudicarà al licitador més dient d' entre els què hi concorrin.

S' adverteix als interessats que el bé que es pretén subhastar es troba embargat en el marc del present procediment. No obstant això, una volta l' adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d' adquisició i se li notifiqui l' Aute d' adjudicació definitiva se sol·licitarà l' aixecament de les mesures d' embargament.

Altrament s' informa als interessats que el vehicle en qüestió presenta un deute vers el Govern d' Andorra, corresponent a les taxes de vehicles pendents, per import cent noranta-quatre euros amb trenta-un cèntims (194,31.-' ), segons acredita el certificat de deute tributari emès, el 17 de novembre del 2022.

Saig que tramita l' expedient: Despatx professional de saig Xavier Granyó, situat al carrer del Fener, núm.: 11, 5è-2a, d' Andorra la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR