Edicte del 10-3-2023 pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets de la senyora Azahara Pilar Fajardo Roca.

Fecha de publicación15 Marzo 2023
Fecha10 Marzo 2023
Número de Gaceta37
SecciónSaig
SAIGF20230310_11_18_26

Edicte

Edicte del 10-3-2023 pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets de la senyora Azahara Pilar Fajardo Roca.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la Sra. Eluska Galdos Perez, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble. Sra. Batlle Nàdia Alís Cirera el 9 d' agost de 2019 en el marc de la causa arrendaments urbans 1000101/2018, esdevinguda ferma segons consta en el certificat emès per l' Hble. Batllia el 3 de desembre de 2020; i del consegüent aute de liquidació dictat el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR