Edicte del 13-03-2019 pel qual es fa pública l' obertura de la convocatòria per atorgar els ajuts del programa Renova per a l' exercici 2019.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/5
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Vista la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de
l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables;
Vist que l’article 22.3.a del capítol tercer de la Llei general de les nances públiques, aprovada pel Consell
General en la sessió del 19 de desembre de 1996, faculta el Govern per posar en vigor les despeses que
ja s’han aprovat amb caràcter de despeses plurianuals;
Vist que aquestes despeses estan previstes en el Projecte de pressupost de l’exercici 2019 i que ja havien
estat aprovades amb caràcter de despesa plurianual al compte pressupostari 720-720-PROJ-0002-78245;
Atès que el Govern ha aprovat la posada en vigor de les despeses de caràcter plurianual relatives a aquest
programa;
Vist el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora
de l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modicat pel
Reglament de modicació del 12 de desembre del 2018;
El Govern, en la sessió del 13 de març del 2019 ha acordat obrir la convocatòria per atorgar els ajuts per
a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies
renovables per a l’exercici 2019;
Les persones interessades han de complir el que estableix el Reglament d’ajuts esmentat.
Les sol·licituds s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades dels documents que determina
el Reglament i els que es demanen a l’imprès de sol·licitud, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edici
administratiu del Govern, al c/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 d’Andorra la Vella, durant l’horari d’atenció al
públic.
L’Ocina de l’energia i del canvi climàtic facilita la informació i els aclariments complementaris.
La convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Tal com estableix l’article 2.2 del Reglament abans esmentat, es tracta d’una convocatòria no competitiva i
restarà oberta, tal com es preveu a l’article 4, ns que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària, situació
que es publicarà al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, o ns el 6 de desembre del 2019.
L’atorgament dels ajuts es regeix per la valoració dels requisits establerts en el Reglament esmentat i segons
l’ordre d’entrada de les sol·licituds estimades positivament ns a esgotar tot l’import disponible.
La disponibilitat pressupostària és de 1.342.440,00 euros per a subvencions directes. En aplicació del que
preveu l’article 8.2 del Reglament regulador, un 80% es destina a actuacions protegibles en edicis, i l’altre
20%, a actuacions protegibles en les unitats que els integren.
Pel que fa als préstecs preferents, la dotació disponible per a aquesta convocatòria és de 12.712.948,46
euros, amb un termini per a la formalització de noves operacions de crèdit ns el 30 d’abril del 2019, sense
perjudici que més enllà d’aquesta data els sol·licitants puguin negociar les condicions del préstecs directa-
ment amb l’entitat bancària corresponent.
L’import dels ajuts en funció de les actuacions protegibles es xa a la taula següent:
Ajuts i beques
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
03-19
10:10:53

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA