Edicte del 13-9-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de jurista d' Ocupació i Treball adscrit al Departament d' Ocupació i Treball del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha13 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GP20220913_11_12_35

Edicte

Edicte del 13-9-2022 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de jurista d' Ocupació i Treball adscrit al Departament d' Ocupació i Treball del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Vist que l' edicte publicat al BOPA núm. 40, any 2022, del 30-3-2022, ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura amb un funcionari d' una plaça en el lloc de treball de jurista d' Ocupació i Treball adscrit al Departament d' Ocupació i Treball del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

La missió del lloc de treball és dur a terme l' assessorament jurídic del Departament d' Ocupació i Treball, en els àmbits de competència d' aquest, l' elaboració d' informes, la resolució de sol·licituds i recursos administratius i jurisdiccionals, i la gestió dels registres propis del departament regulats per la normativa en vigor en cada moment.

Vetllar per l' acompliment dels objectius del Departament i per la qualitat dels processos interns, que garanteixin eficàcia i efectivitat en la gestió.

Col·laborar amb les diferents àrees del departament, assessorant-les en totes les qüestions d' àmbit jurídic que es puguin plantejar, especialment en els àmbits laboral, d' ocupació, de salut i seguretat en el treball, dels drets col·lectius dels treballadors, de representació sindical i patronal, i de dret administratiu, entre altres.

Proposar accions per tal de contribuir a afavorir la difusió de la normativa en matèria d' ocupació i treball, i donar resposta a les empreses i als ciutadans del país.

Implementar i mantenir sistemes d' avaluació de la qualitat del servei, amb indicadors de gestió interna i indicadors externs de resultats i activitat.

La ubicació actual del lloc de treball és a les dependències del Departament d' Ocupació i Treball, C/ de les Boïgues, núm. 4, edifici Administratiu de les Boïgues, 1a planta, d' Escaldes-Engordany.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 27.195,07 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per aspirar a la convocatòria són els següents:

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.

La preferència s' estableix d' acord amb el previst a l' article 46 punt 6 del decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració general, i d' acord amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR