Edicte del 14-7-2022 pel qual es fa pública la modificació de l' annex de l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha14 Julio 2022
Número de Gaceta86
GLT20220718_10_40_30

Edicte

Edicte del 14-7-2022 pel qual es fa pública la modificació de l' annex de l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011

Vist l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, i en particular l' apartat 4 de l' article 8;

Vist que l' article 8 de l' Acord monetari estableix que la Comissió modifica l' annex un cop l' any, o més sovint si ho jutja necessari, a fi de tenir en compte els nous actes jurídics i normes de la Unió Europea pertinents i les modificacions aportades als textos existents en els àmbits dels bitllets i les monedes d' euro, la legislació en matèria bancària i financera, la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació de mitjans de pagament en efectiu i diferents de l' efectiu, les normes relatives a les medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de dades estadístiques;

Tenint en compte igualment que determinats actes i normes de la Unió Europea han deixat de ser aplicables i han de ser eliminats de l' annex;

Atès que el Comitè Mixt, establert a l' article 11 de l' Acord monetari, decideix llavors els terminis apropiats i raonables per a l' aplicació per part del Principat d' Andorra dels nous actes jurídics i normes afegits a l' annex;

Atès que el Comitè Mixt es va reunir el 18 de novembre del 2021 per decidir el calendari d' implementació dels nous actes i normes proposats per la Comissió;

Atès que, d' acord amb l' apartat 1 de l' article 25 de la Llei reguladora de l' activitat de l' Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en la sessió del 4 de maig del 2022, va acordar aprovar la modificació de l' annex de l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea;

Atès que, d' acord amb l' apartat 2 del mateix article 25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al Consell General;

Es fa pública la modificació de l' annex de l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea segons es reprodueix a continuació:

Annex (segons la modificació adoptada al 2021)

Disposicions legals que cal aplicar

Termini d' aplicació

Prevenció del blanqueig de capitals

1

Decisió 2000/642/JAI del Consell, del 17 d' octubre del 2000, relativa a les disposicions de cooperació entre les unitats d' informació financera dels Estats membres per a l' intercanvi d' informació (DO L 271 del 24.10.2000, p. 4).

2

Decisió marc 2001/500/JAI del Consell, del 26 de juny del 2001, relativa al blanqueig de capitals, la identificació, seguiment, embargament, confiscació i comís dels instruments i productes del delicte (DO L 182 del 5.7.2001, p. 1).

3

Decisió marc 2005/212/JAI del Consell, del 24 de febrer del 2005, relativa al comís dels productes, instruments i béns relacionats amb el delicte (DO L 68 del 15.3.2005, p. 49).

31 de març del 2015 (1)

4

Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2007, sobre cooperació entre els organismes de recuperació d' actius dels Estats membres en l' àmbit del seguiment i la identificació de productes del delicte o d' altres béns relacionats amb el delicte (DO L 332 del 18.12.2007, p. 103).

5

Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 3 d' abril del 2014, sobre l' embargament i el comís dels instruments i del producte del delicte a la Unió Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).

1 de novembre del 2016 (2)

6

Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de maig del 2015, relatiu a la informació que acompanya a les transferències de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1781/2006 (DO L 141 del 5.6.2015, p. 1).

1 d' octubre del 2017 (3)

7

Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la que es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió (DO L 141 del 5.6.2015, p. 73).

1 d' octubre del 2017 (3)

Modificada per:

8

Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la que es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la que es modifiquen les Directives 2009/138/CE i 2013/36/UE (DO L 156 del 19.6.2018, p. 43).

31 de desembre del 2020 (6)

Complementada per:

9

Reglament Delegat (UE) 2016/1675 de la Comissió, del 14 de juliol del 2016, pel que es complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell identificant els tercers països d' alt risc amb deficiències estratègiques (DO L 254 del 20.9.2016, p. 1).

1 de desembre del 2017 (5)

Modificat per:

10

Reglament Delegat (UE) 2018/105 de la Comissió, del 27 d' octubre del 2017, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675 amb la finalitat d' incorporar a Etiòpia a la llista de tercers països d' alt risc del quadre del punt I de l' annex (DO L 19 del 24.1.2018, p. 1).

31 de març del 2019 (6)

11

Reglament Delegat (UE) 2018/212 de la Comissió, del 13 de desembre del 2017, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l' addició d' Sri Lanka, Trinitat i Tobago i Tunísia al quadre que figura al punt I de l' annex (DO L 41 del 14.2.2018, p. 4).

31 de març del 2019 (6)

12

Reglament Delegat (UE) 2018/1467 de la Comissió, del 27 de juliol del 2018, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l' addició de Pakistan al quadre que figura al punt I de l' annex (DO L 246 del 2.10.2018, p. 1).

31 de desembre del 2020 (7)

13

Reglament delegat (UE) 2020/855 de la Comissió, del 7 de maig del 2020, pel qual es modifica el Reglament delegat (UE) 2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb la inclusió de les Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Maurici, Mongòlia, Myanmar/Birmània, Nicaragua, Panamà i Zimbàbue al quadre que figura al punt I de l' annex i la supressió en aquest quadre de Bòsnia i Hercegovina, Etiòpia, Guyana, la República Democràtica Popular de Laos, Sri Lanka i Tunísia (DO L 195 del 19.6.2020, p. 1).

31 de desembre del 2022 (9)

14

Reglament delegat (UE) 2021/37 de la Comissió, del 7 de desembre del 2020, que modifica el Reglament delegat (UE) 2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l' addició del Pakistan al quadre que figura al punt I de l' annex (DO L 14 del 18.1.2021, p. 1).

31 de desembre del 2023 (9)

15

Reglament Delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del 2019, pel que es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb les normes tècniques de regulació sobre les mesures mínimes i el tipus de mesures addicionals que han d' adoptar les entitats de crèdit i financeres per atenuar el risc de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme en determinats tercers països (DO L 125 del 14.5.2019, p. 4).

16

Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d' octubre del 2018, relatiu als controls de la entrada o sortida d' efectiu de la Unió i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1889/2005 (DO L 284 del 12.11.2018, p. 6).

31 de desembre del 2021 (7)

17

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d' octubre del 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal (DO L 284 del 12.11.2018, p. 22).

31 de desembre del 2021 (7)

Prevenció del frau i de la falsificació

18

Reglament (CE) núm. 1338/2001 del Consell, del 28 de juny del 2001, pel que es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l' euro contra la falsificació (DO L 181 del 4.7.2001, p. 6)

30 de setembre del 2013

Modificat per:

19

Reglament (CE) núm. 44/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008, que modifica el Reglament (CE) núm. 1338/2001 pel que es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l' euro contra la falsificació (DO L 17 del 22.1.2009, p. 1).

20

Decisió 2001/887/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2001, relativa a la protecció de l' euro contra la falsificació (DO L 329 del 14.12.2001, p. 1).

30 de setembre del 2013

21

Decisió 2003/861/CE del Consell, del 8 de desembre del 2003, relativa a l' anàlisi i la cooperació en relació amb les monedes d' euro falsificades (DO L 325 del 12.12.2003, p. 44).

30 de setembre del 2013

22

Reglament (CE) núm. 2182/2004 del Consell, del 6 de desembre del 2004, sobre medalles i fitxes similars a monedes d' euro (DO L 373 del 21.12.2004, p. 1).

30 de setembre del 2013

Modificat per:

23

Reglament (CE) núm. 46/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008, pel que es modifica el Reglament (CE) núm. 2182/2004 sobre medalles i fitxes similars a monedes d' euro (DO L 17 del 22.1.2009, p. 5).

24

Directiva 2014/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig del 2014, relativa a la protecció penal de l' euro i altres monedes en front a la falsificació, i per la que es substitueix la Decisió marc 2000/383/JAI del Consell (DO L 151 del 21.5.2014, p. 1).

30 de juny del 2016 (2)

25

Directiva (UE) 2019/713 del Parlament Europeu i del Consell, del 17 d' abril del 2019, sobre la lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de pagament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR