Edicte del 15-9-2022 pel qual es notifica que s'ha dictat resolució contra la societat Grup CM, SA, representada pel Sr. Víctor Alonso Fern'ndez.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha15 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GF20220915_12_34_01

Edicte

Edicte del 15-9-2022 pel qual es notifica que s' ha dictat resolució contra la societat Grup CM, SA, representada pel Sr. Víctor Alonso Fern'ndez.

El Govern, en la sessió del 15 de juny del 2022, va dictar resolució contra la societat Grup CM, SA, (NRT: A-700333-T), representada pel Sr. Víctor Alonso Fern'ndez, en virtut de l' acta de contenciós del 16 de maig del 2022, número 48/22, la part dispositiva de la qual diu així:

' En aplicació de l' article 14, apartat 1 b) de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles, que s' imposi a la societat Grup CM, SA (NRT: A-700333-T), representada pel Sr. Víctor Alonso Fern'ndez, una sanció igual a sis mil euros (6.000' ), import que va ser dipositat al despatx de Duana, en data 18 de maig del 2022.

De conformitat amb l' establert a l' article 124 del Text Refós del Codi de l' Administració, contra aquesta resolució pot interposar-se recurs administratiu davant del M.I. Govern d' Andorra, en el termini màxim d' un mes a comptar de la data de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR