Edicte del 17-11-2021 pel qual es convoca un concurs per implementar l' impost sobre les estades en els allotjaments turístics en el sistema de gestió tributària (DSI-180-0025-2021).

Fecha17 Noviembre 2021
Fecha de publicación17 Noviembre 2021
Número de Gaceta120
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 120
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 17-11-2021 pel qual es convoca un concurs per implementar l’impost sobre les estades en
els allotjaments turístics en el sistema de gestió tributària (DSI-180-0025-2021).
1. Objecte: licitació
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Govern d’Andorra
b) Data de l’acord del Govern: 17-11-2021
c) Organisme que gestiona l’expedient: Departament de Sistemes d’Informació
3. Projecte
a) Denominació: Concurs per implementar l’impost sobre les estades en els allotjaments turístics en el
sistema de gestió tributària del Govern
b) Localització: Departament de Sistemes d’Informació
c) Número de plec de bases: DSI-180-0025-2021
4. Característiques del contracte
a) Forma d’adjudicació: concurs internacional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de la contractació: urgent
5. Documentació reguladora
a) Recollida: la documentació es pot descarregar als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad, o es pot
recollir al Servei de Tràmits del Govern
b) Informació complementària: Departament de Sistemes d’Informació (pressupost_informatica@govern.ad)
6. Lliurament de les ofertes
a) Modalitat: en sobres tancats
b) Lloc: Servei de Tràmits del Govern
c) Data límit de presentació: 9-12-2021, en horari d’atenció al públic
7. Obertura de les ofertes
a) Lloc: obertura telemàtica. S’enviarà l’enllaç a les persones que hagin presentat una oferta i a les persones
que estiguin interessades a assistir-hi com a públic, que ho hauran de noticar a l’òrgan de contractació
corresponent
b) Data: 14-12-2021
c) Hora: 10 hores
Cosa que es fa pública per a coneixement general. Andorra la Vella, 17 de novembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-17
16:06:32

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR