Edicte del 19-7-2021 pel qual es fa pública una resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social a una persona assegurada que no ha pogut ser localitzada

Fecha de publicación21 Jul 2021
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es fa pública una resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social a
una persona assegurada que no ha pogut ser localitzada:
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a la persona relacionada, que la
Caixa Andorrana de Seguretat Social ha emès una resolució que afecta als seus interessos.
Motiu de la resolució Data resolució Nom de la persona assegurada
Resolució de l’expedient administratiu sobre el
pagament d’una prestació econòmica. 21 de juny de 2021 Iván Romaus Cernadas
Contra aquesta decisió podeu presentar recurs davant del Consell d’Administració de la CASS en el termini
d’un mes a comptar de la seva comunicació de forma fefaent, d’acord amb l’article 255 del text refós de la
Llei 17/2008 de la seguretat social.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 19 de juliol de 2021.
Joaquima Sol i Ordis
Directora General
Caixa Andorrana de Seguretat Social
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:52:45

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR