Edicte del 19-7-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets de la societat Armengol, SL.

Fecha19 Julio 2021
Fecha de publicación21 Julio 2021
Número de Gaceta81
SAIG
1/2
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es notica l’embargament sobre els béns i drets de la societat Armengol, SL.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud del Govern d’Andorra – Àrea d’inspecció – Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.
Actuant en execució de:
L’expedient administratiu número SIT P-74/19 (2021 99284), resolt en data 30 de setembre del 2019, pel
qual se li reclama un deute corresponent a una sanció imposada.
Faig saber
Que, l’11 de juny del 2021, vaig acordar l’embargament,
Sobre els béns i drets de la societat Armengol, SL, identicada amb el número de societat: 700446-P, per
un import de sis-cents vuitanta euros amb vint-i-tres cèntims (680,23 €), sucient de moment per cobrir el
deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de la societat Armengol, SL, seguint
l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporci-
onalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de
realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.
Molt importat
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
o drets embargats, la persona embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.
Finalment i en mèrits del que disposa l’article 39, apartat 3r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del
saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’informo que el present acord d’embargament pot ser
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:50:18

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR