Edicte del 19-7-2021 pel qual es notifica el complement de l' acord d' execució i es requereix el pagament als Srs. Joan Ibars García i Marga Redondo Andrés.

Fecha de publicación21 Jul 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es notica el complement de l’acord d’execució i es requereix el pagament
als Srs. Joan Ibars García i Marga Redondo Andrés.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edici el Cedre.
Actuant en execució de:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 21 de setembre del 2016, en el marc de la causa trami-
tada pel procediment de Propietat Horitzontal: 1900126/2014, esdevingut ferm i executiu segons acredita
el Certicat emès el 3 de desembre del 2020, i l’Aute de Liquidació dictat el 6 d’abril del 2021, en el marc de
la causa tramitada pel procediment d’Execució: 9000104/2021, esdevingut ferm i executiu segons acredita
el Certicat emès el 6 d’abril del 2021.
Faig saber
Que, el 18 de juny del 2021, mitjançant aquest edicte,
Acordo l’execució i requereixo:
Al Sr. Joan Ibars García, identicat amb el número de document d’identitat espanyol: 34743065-R i la Sra.
Marga Redondo Andrés, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació
d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de quinze
mil sis-cents dinou euros amb vuitanta cèntims (15.619,80 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació als Srs. Joan Ibars García i Marga Redondo Andrés, avui d’ignorat parador, publico
aquest edicte.
Andorra la Vella, 19 de juliol del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:50:10

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR