Edicte del 19-7-2021 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la Sra. Galina Volodina.

Fecha de publicación21 Jul 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament a la Sra. Galina
Volodina.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la societat Centre Prestigi Automòbils, SAU.
Actuant en execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 15 de juny del 2021, en el marc de la causa tramitada pel
procediment Ordinari: 7000208/2020.
Faig saber
Que, el 28 de juny del 2021, vaig acordar l’execució i requerir:
A la Sra. Galina Volodina, identicada amb el número de cens: 317382-C, perquè en el termini màxim de
tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o
pel mitjà que estimi convenient, l’import de quaranta-dos mil vuit-cents sis euros amb noranta-dos cèntims
(42.806,92 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació a la Sra. Galina Volodina, havent resultat infructuosa la comunicació de l’acord
d’execució efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 19 de juliol del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:50:08

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR