Edicte del 19-7-2021 pel qual es notifica el requeriment de pagament al Sr. Patrick Durand.

Fecha19 Julio 2021
Fecha de publicación21 Julio 2021
Número de Gaceta81
SAIG
1/1
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es notica el requeriment de pagament al Sr. Patrick Durand.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud del Govern d’Andorra – Cos de Banders, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Actuant en execució de:
L’expedient administratiu número. EXS-0063-19 (2021 112961) resolt en data 20 d’octubre del 2020, pel
qual se li reclama un deute corresponent a una sanció imposada.
Faig saber
Que, el 2 de juliol del 2021, vaig requerir,
Al Sr. Patrick Durand, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació
d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de
quatre-cents cinc euros amb dinou cèntims (405,19 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Patrick Durand, havent resultat infructuosa la comunicació del requeriment
efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 19 de juliol del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:52:29

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR