Edicte del 19-7-2021 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat 9 Que Bó, SL.

Fecha de publicación21 Jul 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-7-2021 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament a la societat 9
Que Bó, SL.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la societat Laboral Risc Internacional 3, SL.
Actuant en execució de:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 16 de maig del 2021, en el marc de la causa tramitada
pel procediment d’Ordre Judicial: 2000766/2020, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 18 de juny del 2021, vaig acordar l’execució i requerir:
A la societat 9 Que Bó, SL, identicada amb el número de societat: 709398-F, perquè en el termini màxim de
tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional
o pel mitjà que estimi convenient, l’import de dos-cents catorze euros amb cinquanta-set cèntims (214,57
€), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Thomas Erich Schwarz, en tant que representant de la societat 9 Que Bó,
SL, havent resultat infructuosa la comunicació efectuada al domicili social inscrit al Registre de Societats
del Govern d’Andorra, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 19 de juliol del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:49:57

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR