Edicte de 19-7-2021, pel qual es notifica l' acord de deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets de diverses persones que figuren detallades en la relació, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern ' Departament de Policia.

Fecha de publicación21 Jul 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
21 de juliol del 2021Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de 19-7-2021, pel qual es notica l’acord de deixar sense efecte l’embargament travat sobre els
béns i drets de diverses persones que guren detallades en la relació, en el marc d’execucions instades
per M.I. Govern – Departament de Policia.
Jo, Goretti López Jáuregui, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau
Casals, núm. 8, Edici Cornella II, 2a planta, despatx núm. 2, de la Parròquia d’Andorra la Vella, en virtut
del Decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per Llei 8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de M.I. Govern d’Andorra, Departament de Policia, havent designat aquest despatx professional
com a domicili a efectes de noticació.
En execució de les sancions imposades pel Servei de Policia que es relacionen en el llistat que es publica
a continuació.
Faig saber:
Que, el 19 de juliol del 2021, mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18
de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, notico que he acordat
Deixar sense efecte l’embargament travat sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a con-
tinuació, per haver-se consignat dit import prop del meu despatx professional, bé voluntàriament, bé per
mitjà de l’embargament en entitats de crèdit o dipòsit o bé per mitjà de l’aplicació del producte de l’alienació
dels béns i drets embargats:
Identicació de la persona
embargada
Import objecte
d’embargament*
Identicació
de l’acte
administratiu
que s’executa
Data de l’emissió
de l’acord
d’embargament
que queda sense
efecte
Núm. expedient saig
Teran Benzaquen, Carlos Daniel 193,74 €
533844-
533846-
533848-
534784-534785
23/1/2017 EX-AD/16-003442-G
Tezan Benzaquen, Carlos Daniel 160,54 €
536871-
536872-
536873-536874
23/1/2017 EX-AD/17-000240-G
Vazquez Amejeiras, Manuel Jose 83,84 € 234875 8/4/2019 EX-AD/19-002198-G
Vazquez Ameijeiras, Manuel Jose 37,37 € 547301 18/4/2019 EX-AD/19-002784-G
Pacheco Barbara, Hugo Miguel 41,55 € 585960 30/3/2021 EX-AD/21-000225-G
Pacheco Barbara, Hugo Miguel 41,55 € 585959 30/3/2021 EX-AD/21-000226-G
Reigada Pereira, Diego 800,76 € 242955 22/7/2019 EX-AD/19-005114-G
T.R. Instal·lacions, SL 41,55 € 588325 27/5/2021 EX-AD/21-001995-G
Ribó Casals, Francisco Javier 41,55 € 584743 28/1/2021 EX-AD/20-007388-G
Sahijwanisahijwani, Manish 88,02 € 584761 28/1/2021 EX-AD/20-007367-G
Sahijwanisahijwani, Manish 88,02 € 585009 29/1/2021 EX-AD/20-007763-G
Terron Rivas, Lydia 41,55 € 576590 30/7/2020 EX-AD/20-000891-G
Padial Sabalete, Miquel 24,09 € 210891 19/2/2018 EX-AD/18-000917-G
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-20
13:52:20

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR